رهنمود ها و فارمت ها

 1. فارمت چک لیست ارزیابی دیپارتمنت ها
 2. فارمت چک لیست ارزیابی مدیران تدریسی و اجرائیه
 3. رهنمود ارزیابی فعالیتهای کمیته ها
 4. فارمت پلان تطبیقی سالانه
 5. فارمت گزارش تطبیق ارزیابی فعالیتهای اکادمیک استادان
 6.  فارمت ارزیابی فعالیتهای اکادمیک فاینل
 7. فارمت گزارش ارزیابی خودی پوهنحی
 8. پلان عملیاتی بازنگری سالانه برنامه های علمی
 9. فارمت گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس کمیته فرعی تضمین کیفیت به کمیته اصلی  
 10.  فارمت بازنگری سالانه ی برنامه های علمی
 11. فارمت گزارش ارزیابی خودی مرحله اول و مرحله دوم
 12.   فارمت گزارش ارزیابی خودی مرحله سوم
 13. کتاب رهنمای پروسه اعتبار دهی پوهنتون ها

فارمت های مرحله اول ارزیابی از کیفیت تدریس

 1. پرسش نامه ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس
 2. رهنمود اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس برای استادان   
 3. گزارش دهی استاد به آمر دیپارتمنت از تطبیق ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس 

 

فارمت های مرحله دوم ارزیابی از کیفیت تدریس

 1. رهنمود اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس برای آمران دیپارتمنت ها
 2. رهنمود ارزیابی صنفی
 3. فارمت ارزیابی از کیفیت تدریس توسط آمر دیپارتمنت
 4. فارمت تحلیل پرسشنامه ارزیابی استادان توسط آمر دیپارتمنت
 5. فارمت گزارش دهی آمر دیپارتمنت به کمیته
 6. فارمت و چک لیست ارزیابی صنفی
 7. فارمت پاسخ دهی به پیشنهادهای محصلان