لارښودونه او فارمتونه

 1.  د څانګو د ارزیابی د چک لیست فارمټ
 2. د تدریسي او اجرایه مدیرانو د ارزیابی چک لیست
 3. د کمیټو د کړنو د ارزیابیو لارښود
 4.  د کلني تطبیقي پلان فارمټ
 5. د استادانو د اکاډمیکو کړنو د ارزیابی د تطبیق ګزارشونو فارمټ
 6.  د اکاډمیکو کړنو د ارزیابی فارمت
 7.  د پوهنځیو د ګزراشونو د ارزیابی فارمت
 8. د علمي خپرونو د کلنیو بیاڅیړنو عملیاتی پلان
 9. د تضمین کیفیت د تدریس دارزولو ګزارشداصلي کمیټې وفرعی کمیټې ته   
 10.  د علمي خپرونو د کلني بیاکتنو فارمت
 11.  د خپلني ارزولو اول او دویم پړاو فارمت
 12. د خپلني ارزولو دریم پړاو فارمت

د ښوونې د څرنګوالي د لومړي پړاو د ارزولو فارمت

 1.   د ښونې د اصلاحي ارزولو پوښتنلیک  
 2. د ښوونې د څرنګوالي دارزولو لارښود د استادانو لپاره  
 3.  د استاد د اصلاحي ارزولوګزارش ورکولو فارمت د دیپارتمنت آمرته

 

د ښوونې د څرنګوالي د دویم پړاو دارزولو فارمت

 1.  د د یپارټمنټونو آمرینو ته د ښوونې دارزولو دڅرنګوالي لارښود
 2. د صنفی ارزولولارښود
 3. فارمت ارزیابی از کیفیت تدریس توسط آمر دیپارتمنت
 4. د استادانو د پوښتنلیکونو د څیړلړ فارمت
 5. د دیپارټمنټ دآمر ګزارش ورکولو فارمت و کمیټې ته
 6.  د صنفی ارزولو چک لیست او فارمت
 7. د محصلینو وغوښتنو ته د ځوابونو فارمت