تله 23, 1397

د دغو لوبو په پای کې د ادبیاتو او دطب پوهنځي  دو ټیمو د یو بل په وړاندي لوبه ورکړه دواړو ټیموو وکولای شوای په

تله 23, 1397

پوهندوی ډاکټر عبدالله فایز د هرات پوهنتون رییس له ډاکټر حسین سلیمی د علامه طباطبایی د پوهنتون له رییس او  ورس

تله 23, 1397

پوهندوی ډاکټر عبدالله فایز د هرات پوهنتون رییس په یوه ناسته کې د پوهنتون د