زمری 24, 1397

محمد نذیرسکندری اداري او مالي مرستیال او د هرات پوهنتون سرپرست نن د نویو شامل شویو محصلینو د نوم لیکنه ، درسی مهال ویش او د استا

زمری 18, 1397

دا ورکشاپ د هرات پوهنتون د ۳ استادانو له خوا چې په EDX   خپرونه کې په هندوستان هیواد ک

زمری 17, 1397

د لوړو زده کړو وزارت هرات پوهنتون ته په رسمی توګه مالي خپلواکي ورکړه.هغه محفل چې په دغه ویاړ د زراعت پوهنځي د