نوومبر 3, 2019

د هرات پوهنتون رئیس پوهندوي ډاکټرعبدالله فایز نن د پوهنتون د طب پوهنځی د رئیس، دیپارتمنتونوآمرینواواستادانو سره د یادي

نوومبر 3, 2019

د هرات پوهنتون رئیس پوهندوي ډاکټرعبدالله فایز نن د حقوقو او زراعت پوهنځیو د رئیسانو، د د یپارتمنتونوآمرینو او استادانو

نوومبر 3, 2019

پوهندوي ډاکټر عبدالستار فاضلي او پوهنیار سمیه ذبیحي دهرات پوهنتون دزراعت او کامپیوتر ساینس پوهنځیو د رئیسانو په توګه د