زندگی نامه ها

1 خلاصه بیوگرافی  ملا انعام الله انعام معاون امور مالی و اداری
2 خلاصه بیوگرافی ابوالحکمت مفتی عبدالغفار  رئیس پوهنتون هرات
3 خلاصه بیوگرافی مولوي محمد موسی فایق معاون امور علمی
4 خلاصه بیوگرافی غلام حضرت حساس معاون امور محصلان
5 خلاصه بیوگرافی احمد غنی خسروی رئیس پوهنحی ادبیات
6 خلاصه بیوگرافی محمد توفیق رحمانی رئیس پوهنحی هنرها
7 خلاصه بیوگرافی عبدالستار فاضلی رئیس پوهنحی زراعت
8 خلاصه بیوگرافی عنایت الله صدیقی رئیس پوهنحی شرعیات
9 خلاصه بیوگرافی محمد ناصر معین رئیس پوهنحی اقتصاد
10 خلاصه بیوگرافی محمد ناصر نبی زاده رئیس پوهنحی طب
11 خلاصه بیوگرافی جمشید نیکجو رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی
12 خلاصه بیوگرافی بصیراحمد کریمی رئیس پوهنحی تعلیم وتربیه
13 خلاصه بیوگرافی سمیه ذبیحی رئیس پوهنحی کمپیوتر ساینس
14 خلاصه بیوگرافی نجیب الرحمن حدید رئیس پوهنحی ژورنالیزم
15 خلاصه بیوگرافی نور علی مهمند رئیس پوهنحی وترنری
16 خلاصه بیوگرافی عبدالوهاب اویس رئیس پوهنحی علوم اجتماعی
17

خلاصه بیوگرافی نادر سینا رئیس پوهنحی ستوماتولوژی