مرکز آموزش زبان و کامپیوتر

مرکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر پوهنتون هرات

ديدگاه:

ارائه برنامه های آموزشي زبان انگليسي و مهارت هاي کمپیوتر با استفاده از عالي ترين روشهای تدریس و استفاده از تکنالوجی براي انكشاف دانش برتر.

ماموریت:

مراکزآموزش زبان انگلیسی وکمپیوتر با داشتن اساتید مجرب با برنامه های زبان انگلیسی و کمپیوتر به روز، بصفت همکار پوهنتون ها محصلین را در راستای رسیدن به اهداف علمی شان کمک می نماید.

معرفی مرکز

مرکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر پوهنتون هرات طی سالیان متوالی به حیث دفتر همکار با پوهنتون هرات، با حمایت سفارت آمریکا و موسسه  impact (اثر) فعالیت میکند. مرکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر پوهنتون هرات جهت ارتقای ظرفیت کارمندان و محصلین پوهنتون هرات، دوره های زبان انگلیسی و کمپیوتر (ICDL) را به شکل معیاری تدریس می نماید.

خدمات مرکز ELCLC

الف - برای اساتید و کارمندان پوهنتون:

  • تدویرکورس های کوتاه مدت پیرامون زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتر در مطابقت به نیاز های اشتراک کنندگان.
  • دایر نمودن کورس های آمادگی TOEFL.

ب- برای محصلین پوهنتون:

  • دوره های آموزشی زبان انگلیسی تحت برنامه"انگیسی برای اهداف اکادیمیک" یا .English for Academic Purposes
  • دوره های آموزشی زبان انگلیسی تحت برنامه ی "انگلیسی برای اهداف خاص" یاEnglish for Specific .Purposes
  • تدویر دوره های آموزشی مهارت های کمپیوتر جهت آماده سازی محصلین برای سپری نمودن مؤفقانه ی امتحان .ICDL
  • دایر نمودن کورس های آمادگی TOEFL.
  • دایر نمودن دوره های آموزشی مهارت های نوشتاری کسب و کار یا .Business Writing