معرفی و پیشینه دیپارتمنت اگرانومی

دیپارتمنت اگرانومی در سال 1372 در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات تأسیس شد. این دیپارتمنت در تشکیل خویش 5 استاد به سویه ماستر و دکتورا داشته و مضامین تخصصی آن شامل: مبادی نباتات مزروعی، مبادی ماشین آلات زراعی، مبادی علوفه جات، مبادی گیاهان هرزه، فزیولولوژی نباتی، ایکولوژی نباتی، کیمیای خاک، مبادی زراعت پایدار، نسلگیری نباتی، آبیاری، تولید تخم­های بذری، ذخیره و پروسس محصولات نباتی، زراعت غلات، زراعت حبوبات، زراعت نباتات صنعتی، حاصلخیزی و تغذیه نبات و حفاظت آب و خاک می­باشد.

اهداف علمی و آموزشی

 1. تربیه کارشناسان در بخش نباتات مزروعی.
 2. آشنایی با سیستم های زراعت پایدار، زراعت غلات ، زراعت حبوبات، زراعت نباتات صنعتی و زراعت علوفه.
 3. ترویج و توسعه سیستم های مدرن پرورش نباتات غله ای، علوفه ای ، صنعتی و حبوب.
 4. معرفی تکنالوجی مناسب در قسمت جمع آوری، پروسس، بسته بندی، سورت و استندرد محصولات زراعی.
 5. اصلاح نباتات مزروعی.
 6. تولید محصولات زراعی مرغوب از نگاه کمی و کیفی.
 7. شناسایی و مدیریت علف های هرز در اراضی زراعی و غیر زراعی.
 8. معرفی روش­های مدرن تکنالوجی بذر.
 9. ارائه خدمات و دادن مشوره ­های لازم علمی برای دست اندرکاران جامعه جهت انکشاف هر چه بیشتر این رشته تولیدی.
 10. معرفی روش­های جدید کاشت، داشت، برداشت، پروسس و بسته­بندی محصولات زراعی، صنعتی.
 11. معرفی ماشین آلات پیشرفته جهت عملیات زراعی بهتر در امور کشاورزی با حفظ محیط زیست سالم.

حوزه ­های کاری

این دیپارتمنت در حوزه­های مختلف مرتبط با مسلک خویش فعالیت داشته که از جمله می­توان به ادارات دولتی و خصوصی که شامل ریاست­های زراعت، انکشاف دهات، تنظیم آب، بانک انکشاف زراعتی، اتاق های تجارت و صنایع، گمرکات (بخش قرانطین)، تعلیم و تربیه ، انستیوت مسلکی زراعت، محیط زیست، شاروالی، مدیریت­های تولید تخم های بذری، مدیریت فارم های زراعتی، میکانیزه زراعت، موسسات و انجو های خارجی و داخلی در بخش زراعت و امور مالداری اشاره نمود.