دیپارتمنت حدیث شریف

دیپارتمنت حدیث شریف درسال 1372 به اثر توجه مقام­های صالحه وقت در كنار سایر دیپارتمنت­های این پوهنځی آغاز به فعاليت نمود.

اهداف علمی

معرفی سنت پیامبر به حیث دومین منبع از منابع عمدۀ تشریع اسلامی

زدودن خرافات از جامعه اسلامی به وسیله ترویج سنت رسول الله

ترویج و تحکیم اخلاق پیامبر در جامعه.

تمییز بین احادیث صحیح و غیر صحیح و سره سازی احادیث.

پیروی از خط و مشی صحابه، و

معرفی علم الرجال (جرح و تعدیل) و علم الدرایه در حدیث.

اهداف آموزشی

تربیۀ کادرهای علمی برای پوهنتون­های اسلامی.

تربیه نیروی متخصص برای بخش معارف.

تربیه کادرهای متعهد و متخصص عدلی و قضایی.

تربیه مدرّسان مسلکی برای مدارس دینی.

تربیۀ واعظان، خطیبان و کارکنان فنی برای بخش ارشاد، حج و اوقاف.

تربیۀ دعوتگران اسلامی بر منهج و شیوۀ پیامبر(r).

تربیۀ کارشناسان حدیث.

اهداف فرعی در سالهای نزدیک

فرستادن دو تن از اعضای کادری به دوکتورا.

فرستادن سه تن از اعضای کادری به برنامه ماستری.

انکشاف دیپارتمنت به دیپارتمنت فارغ ده.

جذب چهار تن استاد جدید.

مجهز ساختن دیپارتمنت به کتب و لوازم درسی.

جذب یک تن مأمور اداری در این دیپارتمنت.

طی مراحل دوسیه های کادری اساتید جهت ترفیع علمی.

فعال نمودن نشریه ای در این دیپارتمنت.

زمینه سازی برای نشر آثار علمی استادان این دیپارتمنت.

تجهیز صنوف به وسایل تدریسی مدرن.