دیپارتمنت تفسیر شریف

این دیپارتمنت همزمان با تأسیس پوهنځی شرعیات ایجاد و بر اساس مکتوب (378) سال 1421هـ ق به دو دیپارتمنت تفسیر و حدیث شریف منقسم گردید و به این ترتیب تفسیر جدا و حدیث جدا گردید، اما این دو دیپارتمنت به حیث دیپارتمنت­های فارغ ده به حساب نمی آیند، که در نظر است تا در پلان آینده به دیپارتمنت فارغ ده تبدیل شود.

رشتۀ تعلیمات اسلامی که تا کنون بیش از هزار محصل دختر و پسر  فارغ داده که در بست­های مهم قضاء، اداری، تعلیمی، دولتی و مؤسسات مختلف فعالیت دارند.

اهداف علمی

آموزش و پرورش کادرهای مسلکی در حوزۀ قضا و سایر ارگان­های عدلی کشور.

تلاش گسترده در جهت تحقق بخشیدن بر منهج اسلامی به دور از افراط و تفریط

مشارکت در حفاظت از میراث گرانسنگ سلف صالح از راه پخش و نشر گنجینه­های بزرگ علمی آنها

رفع شبهات عقیدتی، فکری و قضایای معاصر که نیاز به تبیین و روشنگری دارد.

تلاش درجهت خودکفایی جامعۀ افغانی در علوم اسلامی از راه تربیت کادرهای علمی و مسلکی در علوم اسلامی.

اهداف آموزشی

تلاش در جهت تربیت نسلی مسلمان و مؤمن که بتواند حقایق اسلامی را درک و با بصیرت آنرا بیان دارد.

نشر و پخش علوم شرعی در جامعه از طریق دانشجویان این رشته

تربیت کادرهای ورزیده در امور عدلی و قضایی در سطح کشور

تربیت نسل متعهد و متخصص معارف اسلامی در معارف کشور

مضامین: مجموع کریدت های این رشته (۱۵۴) کریدت