دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ؛ تحت نام دیپارتمنت علوم اجتماعی شامل رشتۀ تاریخ وجغرافیه،  یکی از اولین دیپارتمنت های است که در چوکات دارالمعلمین اساسی ایجاد شد ( در قسمت تاریخچه توضیحات بیشتر داده خواهد شد). 

این دیپارتمنت درحال حاضر دارای پنج نفر استاد مرد و یک نفر استاد زن میباشد و تعداد محصلان این دیپارتمنت نیز در حدود  (  155  ) نفر  است که از این میان ( 46 ) ذکور  و ( 109 ) محصل اناث میباشند.

تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

مضمون تاریخ یکی ازمضامینی بوده است که از آوان تأسیس دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1338هـ ش در این نهاد آموزشی، درکنار دیگر مضامین تدریس میشده است. در سال 1351هـ ش که دارالمعلمین اساسی به دارالمعلمین عالی یامؤسسۀ عالی تربیه معلم ارتقأ نمود، دیپارتمنتی به نام دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه نیز در چوکات آن مؤسسه ایجاد گردید.

در سال 1365هـ ش با ارتقأ موسسۀ عالی تربیه معلم به انستیتیوت پیداگوژی؛ این دو رشتۀ تاریخ و جغرافیا مشترگاً یکی ازسه پوهنحئی آن مؤسسه را ساختند(پوهنحئی علوم اجتماعی که شامل دو دیپارتمنت تاریخ و جغرافیا بود). درسال 1382هـ ش که اصلاحات دروزارت تحصیلات عالی آغاز گردید، این انستیتیوت در قالب پوهنحئی تعلیم و تربیه، به پوهنتون عمومی هرات پیوست و دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه در چوکات پوهنحئی تعلیم و تربیه از آن زمان الی سال 1393 به فعالیت های خویش ادامه داد.

درسال 1393 هـ ش دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه، براساس پیشنهاد استادان دیپارتمنت و تأئیدی شورای علمی پوهنحئی تعلیم وتربیه، شورای علمی پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی؛ به دو دیپارتمنت مستقل تاریخ و جغرافیه از هم جدا گردید. و اینک هر دو دیپارتمنت، به امور محولۀ خویش بصورت جداگانه و مستقل ادامه میدهند.

اهداف علمی دیپارتمنت تاریخ

سویۀ تحصیلی استادان خود را به مقاطع ماستری و دوکتورا ارتقأ ببخشد؛

ارتباطات اکادمیک با نهاد های همخوان مانند پوهنحئی علوم اجتماعی پوهنتون هرات و سایر ولایات و ریاست اطلاعات و فرهنگ، مدیریت آبدات تاریخی، آمریت توریسم یا گردشگری و ... برقرار نماید؛

اهداف آموزشی دیپارتمنت تاریخ

انکشاف مسلکی خود را به معیار های تحصیلات عالی عیار سازد؛

برای ارتقأ سویه تحصیلی محصلان خود زمینه های استفاده از کورس های آموزشی چون زبان انگلیسی و کامپیوتر و اشتراک در سمینار و کنفرانس ها را مهیا سازد،