دیپارتمنت آموزش

این دیپارتمنت مسئولیت برگذاری پروگرام های کوتاه مدت آموزش تکنالوژی معلوماتی را در سطح پوهنتون هرات برای محصلان و کارمندان به عهده دارد. پوهنتون هرات دارای  شانزده پوهنځی بوده که همه آنها دارای لابراتوار کمپیوتر میباشند که مدیریت و کنترول آن با یک تیم کوچک بسیار دشوار خواهد بود، از زمانی که این دوره ها آغاز گردیده و آموزش تکنالوژی معلوماتی برای محصلان برگزار می شود، اکنون ما دارای تعدادی از محصلان آموزش دیده تکنالوژی معلوماتی در هر پوهنحی میباشیم، که در نتیجه مشکلات ما تا اندازه کاهش یافته است

سایر فعالیت های آموزشی و تخنیکی

پس از دیدار با مقام محترم ولایت هرات و برخی دیگر از مسئولین نهاد ها دولتی و هدایت رئیس صاحب پوهنتون هرات ازاین مرکز خواسته شد تا صنوف آموزش تکنالوژی معلوماتی  را برای کارمندان دوایر دولتی برگزار نماید.

طراحی و توسعه دیتابیس ها و نصب سرور

در کنار آموزش، مرکز تکنالوژی معلوماتی چندین دیتابس را برای دوایر دولتی طراحی و دیزاین و به مسئولین آن تحویل داد. و همچنان نصب و عیب یابی سیستم شبکه و سرور را برای برخی از دوایر دولتی نیز انجام داده است. که میتوان تعدادی از آن را یاد آوری کرد.

  • دیتابس برای بخش پاسپورت هرات
  • مشوره جهت بروز رسانی دیتابس څارنوالی استیناف ولایت هرات
  • نصب، پیکربندی و راه اندازی سرور و شبکه بخش پاسپورت ولایت هرات
  • نصب، پیکربندی و راه اندازی سرور و شبکه ریاست څارنوالی ولایت هرات

آموزش تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان دوایر دولتی

مرکز تکنالوژی معلوماتی (ITCH) صنوف آموزش تکنالوژی معلوماتی را برای کارمندان دوایر دولتی در دو دوره جداگانه برگزارنموده که پس از آموزش، 155 نفر از کارمندان دوایر دولتی از مجموع 285 نفر موفقانه این دوره ها را به پایان رساندن. پس از این دوره آموزشی آنها قادر به حل مشکلات اداری و تخنیکی دفاتر خویش از لحاظ تکنالوژی هستند

برنامه آموزشی تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان پوهنتون های زون غرب

به تعداد 40 نفر از کارمندان پوهنتون های هرات، غور، فراه، بادغیس و کندهار دوره های کوتاه مدت تکنالوژی معلوماتی را در دو دوره که توسط مرکز ZiiK پوهنتون تخنیکی برلین پشتیبانی می شد، آموزش دیده اند. این شرکت کننده گان موضوعات زیر را آموختند

  • اساسات شبکه های کامپیوتری
  • سرور ویندوز و خدمات آن
  • مدیریت سیستم های لینوکس

 

 

پس از این دوره ها، آنها قادر به ایجاد و مدیریت یک مرکز تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون های خود هستند. اکثر این ولایات، ولایات سطح سوم در کشور هستند و نیاز جدی به آموزش تکنالوژی معلوماتی دارند. این پوهنتون ها خواهان ادامه این نوع برنامه های آموزشی برای سایر کارمندان نیز میباشند .