آمریت تضمین کیفیت

واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنتون هرات

تأسیس واحد داخلی تضمین کیفیت بر اساس پیشنهاد شماره 209 مؤرخ 12/10/1395 پوهنتون هرات و حکم شمارۀ 6381/5772 مؤرخ 22/10/1395 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون هرات منظور شد. این مرکز به هدف تقویت و ظرفیت­ سازی پروسۀ تضمین و ارتقای کیفیت در پوهنتون هرات ایجاد گردیده و به کمک پروژۀ HEDP بانک جهانی تجهیز شده است. در حال حاضر مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنمل علی احمد کاوه است که از آغاز پروسۀ تضمین کیفیت عضو کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات بوده است.

اهداف و مقاصد

هدف اصلی واحد تضمین کیفیت داخلی رشد فرهنگ تضمین  کیفیت در پوهنتون است. مقاصد مشخص آن قرار زیر است:

 • نهادینه ساختن فرهنگ تضمین کیفیت در مطابقت با رهنمود ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی و عرف بین­ المللی؛
 • مطمئن شدن از این که پروسه­های تضمین کیفیت پوهنتون در مطابقت با رهنمود ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی و نیازمندی های ملی طراحی شده ا ست؛
 • توسعه، حفظ و بهبود کیفیت آموزشی و دیدگاه مردم به حمایت از پوهنتون از طریق اجراآت و کارکردهای استوار تضمین کیفیت؛
 • ساختن تصویری از پوهنتون که اعتماد ذی­نفع ان را جلب کرده شفافیت، حساب­دهی و عملکرد خوب را در همۀ بخش­ های مدیریتی به نمایش بگذارد؛ و
 • آماده ساختن پوهنتون مطابق به مقررات و بایسته ­های ارزیابی و اعتباردهی بیرونی تضمین کیفیت.

کارکرد واحد تضمین کیفیت داخلی

برای رسیدن به مقاصد خود، کارکردهای اصلی واحد تضمین کیفیت داخلی قرار زیر خواهد بود.

 • تسهیل نمودن مأموریت و مقاصد پوهنتون در راستای بهبود کیفیت و تدریس و آموزش و در نظر گرفتن روندهای جهانی در آموزش باکیفیت؛
 • رهنمایی و کمک به بخش­های ارایه­کنندۀ برنامه مثل دیپارتمنت­ ها، فاکولته­ ها و انستیتوت­ های پوهنتون جهت تعریف مقاصد برنامه­ های­شان؛
 • طرح استانداردها و معیارها (benchmark) برای فعالیت­ های مختلف اکادمیک و اداری پوهنتون؛
 • سازمان­دهی کارگاه­ ها، سمینارها و برنامه­ های آموزشی مناسب برای ظرفیت­ سازی و رشد فرهنگ تضمین کیفیت در همۀ سطوح پوهنتون؛
 • تسهیل برنامه­ های آموزش بازده­محور OBE، و آموزش محصل­ محور SCL در سرتاسر پوهنتون با استفاده از تکنولوژی در پروسه­ های تدریس و آموزش؛
 • مرور پروسه ­های موجود به هدف بهبود بیشتر ارایۀ تدریس و آموزش،
 • کمک به برنامه ­ها و واحدهای اکادمیک در راستای راه­اندازی خودارزیابی، بازنگری بیرونی و اجرای پروسه­ های تضمین کیفیت؛
 • تسهیل اعتباردهی برنامه­ های جدید و برنامه­ های موجود از طریق پروسه­ های تضمین کیفیت؛
 • انکشاف داتابیس برای اطلاعات تضمین کیفیت که برای همۀ ذی­نفع ان قابل دسترس باشد.
 • انکشاف پلان­ های پنج­سالۀ تضمین کیفیت مؤسساتی و اطمینان پیدا کردن از تطبیق، نظارت و ارزیابی از دستاوردهای آن. این پلان توسط کمیتۀ تضمین کیفیت مؤسسه مورد بحث قرار گرفته پس از تأیید به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته می­شود.
 • تهیه و ترتیب گزارش نظارت مؤسساتی سالانۀ تضمین کیفیت و تحویل آن به ریاست تضمین کیفیت پس از تأیید کمیتۀ تضمین کیفیت مؤسسه؛
 • تهیۀ مورادی برای ارتقاء کیفیت آموزش و تدریس در پلان توسعه­وی استراتیژیک پوهنتون؛
 • ارایۀ مشاوره­ و رهنمایی به ادارۀ پوهنتون، پوهنحی­ ها و دیپارتمنت­ ها دربارۀ ارتقای کیفیت و موارد مرتبط به آن؛ و
 • تهیۀ بودجۀ تفصیلی واحد داخلی ارتقای کیفیت پوهنتون.