دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

پوهنځی تعلیم و تربیه در اوایل تحت نام دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1350هـ ش اساس گذاری شد که در سال 1351هـ ش که دارالمعلمین اساسی به دارالمعلمین عالی یامؤسسۀ عالی تربیه معلم ارتقأ نمود.در سال 1355 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی  نیز در چوکات آن مؤسسه نیز ایجاد گردید.

 در سال 1365هـ ش با ارتقأ موسسۀ عالی تربیه معلم به انستیتیوت پیداگوژی؛ودرسال 1382هـ ش که اصلاحات دروزارت تحصیلات عالی آغاز گردید، این انستیتیوت در قالب پوهنحئی تعلیم و تربیه، به پوهنتون عمومی هرات پیوست و به فعالیت های خود کما فی السابق ادامه داد و طبق لوایح و مقررات همان وقت محصلین در پهلوی هشت سمسترتحصیلی یک سمستر صفری را نیز سپری مینمودند. نا گفته نماند که این دیپارتمنت با دیپارتمنت انگلیسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در توامیت بوده  که نصاب درسی و کریکولم آن دیپارتمنت در اینجا کاملا قابل تطبیق بوده و همچنان استادان بلند رتبه آن دیپارتمنت منحیث استاد رهنما جهت ارتقا و ترفیع رتب علمی استادان این دیپارتمنت را تحت پوششقرار داده و همیشه کمک و همکاری مینمایند.

اهداف علمی دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی

ارتقائ سویۀ تحصیلی استادان را به مقاطع ماستری و دوکتورا.

بلند بردن سطح دانش و آگاهی استادان از طریق اشتراک در سمینار ها و کنفرانس ها علمی و ادبی

ارتباطات اکادمیک با نهاد های همخوان مانند پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی کابل ،پوهنحئی ادبیات انگلیسی پوهنتون هرات و سایر ولایات

اهداف آموزشی دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی

آموزش و محصلین قبل از و داخل خدمت در رشته ادبیات انگلیسی به عنوان یک لسان بین المللی با میتود ها و روش های جدید.

آموزش مهارت های رهبری جهت تربیت نمودن رهبران آینده تربیتی .