اقتصاد

پوهنځی  اقتصاد پوهنتون هرات نظر به ضرورت جامعه در سال 1369 هجری شمسی به اساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تاسیس گردید. اولین دوره فارغان این   پوهنځی  درسال 1373 تقدیم جامعهگردید. هم اکنون تعداد محصلان که دراین پوهنځی  در سه دیپارتمنت اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی و بانکداری مشغول تحصیل میباشند به 650 تن میرسد. تعداد اساتید این   پوهنځی  22 تن بوده که ازجمله شش تن شان شامل تحصیل در مقطع دکترا در کشورهای آلمان، ترکیه وجمهوری اسلامی ایران میباشند.در حال حاضر پروسه تدریس دراین   پوهنځی  توسط 15 تن استاد در سه دیپارتمنت (اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی و بانکداری) به پیش برده میشود.

رسالت و مأموریت (Mission)

        پوهنځی اقتصاد در بیانیه مأموریت خویش به فکتورهای مهم پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی ذینفعان کلیدی (داخلی و خارجی) توجه صورت گرفته است.

 • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های اقتصاد و مدیریت
 • همکاری های علمی در اجرای پلانهای انکشافی کشور همراه موسسات دولتی و غیر دولتی ذیربط
 • ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی
 • تولید علم و دانش
 • آموزش و یادگیری
 • ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در کشور بطور عملی و نظری
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون
 • تحقیق و پژوهش

دیدگاه (Vision)

ارتقاء جایگاه پوهنځی  اقتصاد به عنوان   پوهنځی  برتر در میان پوهنځی های اقتصاد پوهنتون ها در سطح افغانستان الی سال 2018.

ارزشهای بنیادین

پوهنځی اقتصاد به منظور تدوین و تعیین اهداف، توقعات و معیارهای عملکرد سازمانی خود بر یک تعداد ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عملکردهای خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که   پوهنځی  خود را متعهد به رعایت آنها می داند قرار ذیل اند:

 • تخصص گرایی و شایسته سالاری
 • تعهد و مسئولیت پذیری
 • ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی
 • توجه به کیفیت در همه ابعاد و فعالیت ها
 • تأکید بر روحیه همکاری و کار گروپی

اهداف و مقاصد (Goals & Objectives)

اهداف کلان این  پوهنځی  ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی، تحقیقی، تعامل همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

 • ارائه خدمات علمی –تحصیلیدربالاترینسطحممکنبرایمحصلانودیگرمتقاضیان
 • آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در  پوهنځی
 • ارتقاء سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید  پوهنځی
 • فراهم کردن زمینه تحصیلات به سویه ماستری برای فارغ التحصیلان
 • برخورداری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد تحصیلی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

 • ارتقاء سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی
 • ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت های پوهنځی

اهداف مرتبط با استراتژی نقش پوهنځی در جامعه

 • حفظ و ارتقاء جایگاه اجتماعی پوهنځی
 • فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در پوهنځی
 • انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایت و کشور

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت و منابع بشری

 • تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی
 • ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی
 • ارتقاء مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف

توأمیت های علمی

پوهنځی اقتصاد با بهره مندی از پروگرام توأمیت  پوهنځی  های اقتصاد افغانستان با کشور آلمان، از سال 2002  با پوهنتون رور بوخوم آلمان توأمیت داشته که حاصل آن ارتقاء سطح تحصیلی 12 تن از استادان به سویه ماستری بوده است. که 5 تن از آنها هم اکنون شامل تحصیل در دوره دکترای خویش هستند. همچنین فرصت های باالقوه تحصیل برای دیگر استادن نیز در آینده به سویه دکترا از جانب این پوهنتون میسر خواهد شد. قابل ذکر است که پوهنځی  اقتصاد توانسته است با بهره جویی از این توأمیت، نصاب تحصیلی خویش را باهمکاری این پوهنتون با معیارهای بین المللی برابر ساخته و  شرایط تطبیق آن را بر آورده سازد. همچنان این پوهنځی  اخیرا با دفتر پروگرامUSWDP(پروگرام حمایت از پوهنتون ها و تقویت نیروی بشری) تفاهم نامه ای را به امضا رسانده کهمبنی بر آن پروگرام های مشترکی برای تقویت نیروی بشری اجرا خواهد شد. طبق این تفاهم نامه   پوهنځی  اقتصاد قادر می باشد که پروگرام ماستری را از سال 2017 برای محصلین رشته مدیریت تجارت و همچنان کمیونیتی کالج (Community College ) را برگزار نماید.

امکانات و تجهیزات پوهنځی

 کامپیوترلب

درکامپیوترلب پوهنخی اقتصاد 48 پایه کامپیوتر موجود است که بنابرنبودتشکیل ازمحصلان   پوهنځی  برای مدیریت آن استفاده میگردد. ونیز استادان برای تدریس نرم افزارهای احصائیوی، حسابداری وپروگرام های تخصصی کامپیوتر ازاین مرکز استفاده مینمایند.

کتابخانه

كتابخانه پوهنخی اقتصاد در ابتداي فعاليت خود داراي حدود 3000 جلد كتاب دررشته اقتصاد، مديريت وحسابداری بوده و به منظور غنامندي آن تلاش صورت گرفته و اكنون تعداد آن به حدود 7500 جلد رسيده وامكانات لازم مطالعه نیز مهیا میباشد.

مرکز تحقیقات علمی

مرکز تحقیقات علمی پوهنځی  اقتصاد پوهنتون هرات در  اوایل سال ۱۳۹۳ به منظور ارتقا سطح دانش علم اقتصاد در ابعاد بین المللی بویژه در سطوح ملی و انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی و توسعوی مورد نیاز جامعه به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی شروع به فعالیت نمود.در آغاز کار، مرکز تحقیقات علمی برای اجرای امورات محوله و انجام بهتر تحقیقات علمی در داخل و خارج  پوهنځی توسط اساتید، محصلین و محقیقین روی ایجاد طرزالعمل های معین کار نمود، ناگفته نباید گذاشته که این مرکز در وهله دوم سریعاً فعالیت اصلی خویش را که همانا انجام تحقیقات علمی به منظور توسعه دانش اقتصاد است، شروع نمود.

کمیتۀ تضمین کیفیت

کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنځی  اقتصاد بنا به ایجابات بهبود کیفیت تحصیلات عالی در این نهاد تحصیلی و بنا به حکم مقامات ذیصلاح در سال 1391 در چوکات این   پوهنځی  تحت عنوان کمیتۀ فرعی تضمین کیفیت با 3 نفر عضو شروع به فعالیت نمود. در جریان دوسال گذشته، فعالیت های که مبتنی بر اهداف تعیین شدۀ این کمیته طرح شده بود به انجام رسیده.

ساختمان و صنوف درسی پوهنځی

در ساختمان کامپلکس پوهنتون هرات ساختمان جداگانه برای این   پوهنځی  در نظر گرفته شده است که در حال حاضر تعدادی از اطاق ها و صنوف این ساختمان دراختیار  پوهنځی ساینس قراردارد. تمام صنوف درسی این پوهنخی به پروژکتور مجهز میباشد. امکانات نسبی سرما وگرما برای صنوف واطاق های اساتید وجود دارد.