آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات

اهداف و وظایف مربوط

1.            ارایه خدمات تکنالوژی معلومانی در سطح پوهنتون برای اساتید، کارمندان و محصلان

2.            تعیین و تنظیم معیارها و وظایف اداری آمریت طبق سیستم اداری پوهنتون

3.            معرفی توانایی‌های آمریت تکنالوژی معلوماتی و ایجاد همکاریهای مسلکی با نهادهای دولتی

4.            مدیریت کردن سرور ها و توزیع انترنت در پوهنتون هرات

5.            ارایه خدمات تخنیکی نرم افزار و سخت افزاری به پوهنځی ها

6.            ارایه خدمات آموزشی تکنالوژی معلوماتی برای اساتید، کارمندان و محصلان

7.            ارائه خدمات آموزشی تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان پوهنتون های زون غرب کشور

8.            جمع آوری اطلاعات در مورد امکانات سخت افزاری آی تی در سطح پوهنتون

9.            فعال ساختن وب سایت پوهنتون هرات (www.hu.edu.af) و اماده ساختن یک ساختار مناسب و استاندارد برای وب سایت، و همچنان تغذیه و ویرایش آن بعد از جمع آوری مطالب به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی