پلان استراتیژیک

ماموریت

   فراهم نمودن زمینه آموزش علوم و مهارت های تکنالوژی معلومانی به منظور انکشاف اقتصادی ، اجتماعی و مدرن ساختن جامعه با استفاده  از روش های نوین آموزشی و مدیریتی رسالت پوهنحی کمپیوترساینس می باشد.

   دیدگاه ها

     ارائه خدمات لازم به سطح منطقه ای و ملی  جهت رفع نیازمندی های  جامعه بادر نظر داشت پیشرفت کنونی تکنالوژی معلوماتی دیده گاه پوهنحی کمپیوترساینس می باشد.

ارزش های بنیادی

  • اهتمام به کیفیت و مهارت های علمی تحقیقی
  • ایجاد محیطیپویا و سالم اکادمیک
  • احترام به آزادی اندیشه و بیان
  • ارج نهادن به خلاقیت ونوآوری
  • ایجاد فضای دانش محور و آموزنده
  • عدالت و شایسته سالاری

اهداف و مقاصد

پوهنحی کمپیوترساینس چهار هدف اصلی را د ر مسیر استراتژیک  خویش دنبال می کند ،این موارد مطابق به پلان استراتژیک که شامل موارد زیر هستند:

  1. تحقیق و تولید علم
  2. آموزش و تربیه کدرهای تحصیلی
  3. کاربردی سازی علوم
  4. بهبود، ارتقاء و انکشاف مدیریت پوهنحی

 لازم به ذکر است که پوهنحی کمپیوترساینس هرات برای دستیابی به هر یک از اهداف اصلی ، اهداف فرعی را مشخص نموده است و برای هرهدف فرعی فعالیت های نیز پیش بینی نموده است.  

توأمیت های علمی

پوهنځی کمپیوترساینس از زمان تاسیس تا حال  با پوهنتون  تخنیکی برلین ارتباطات اکادمیک دارد. ذریعه این ارتباط پوهنحی کمپیوترساینس توانسته تقریبا تمام کادر علمی خویش را به سویه ماستر و سه تن کادر علمی خویش را به سویه دکترا ارتقاء سویه دهد. پروگرام آموزشی کوتاه مدت ، برنامه های الومنای و تجهیز کتابخانه پوهنحی از جمله  همکاری ها پوهنتون تخنیکی برلین با این پوهنحی میباشد. پوهنحی همواره در تلاش حفظ این ارتباط و ایجاد ارتباطات با سایر ارگان ها بین المللی در آینده  خواهد بود.ایجاد ارتباطات در سطح بین الملل پوهنحی را در رسیدن به اهداف آن کمک مینماید.