دیپارتمنت کیمیا

دیپارتمنت کیمیا از جمله دیپارتمنت های کلیدی و فارغ ده پوهنحئی تعلیم و تربیه بوده که دارای هشت نفر استاد از رتبه علمی پوهندوی الی رتبه علمی پوهیالی وجود داشته که چهار نفر از طبقه ذکور و چهار نفر از طبقه اناث میباشد. این دیپارتمنت در دوبخش روزانه و شبانه فعالیت داشته که در مجموع به تعداد 353 نفر در بخش روزانه که از جمله 195 اناث و158 ذکور محصل دارد.

 سابقه تاریخی

دیپارتمنت کیمیا در سال 1350 تحت نام دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی تاسیس کردیده و الی سال 1389 یکجا با دیپارتمنت بیولوژی فعالیت میکرد. و از تاریخ7/10/1389 این دو دیپارتمنت از همدیگر مجزا گردیده است.

اهداف

ایجاد یک برنامه تدوین شده و مشخص به منظور افزایش آگاهی ورضایت اعضای دیپارتمنت و محصلان از روند فعالیت های جاری و توسعه دیپارتمنت توسط اعضای علمی دیپارتمنت

برگزاری سیمنارهای آموزشی جهت آشنایی معلمین مکاتب و محصلین رشته کیمیا با توجه به ماهیت رشته کیمیا و روش های نوین