دیپارتمنت ریاضی

دیپارتمنت ریاضی یکی ازاساسی ترین دیپارتمنت ها بوده است که از آوان تأسیس دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1338هـ ش در این نهاد آموزشی بوده ومضمون ریاضی  درکنار دیگر مضامین تدریس میشده است.

اکنون این دیپارتمنت در دوبخش روزانه وشبانه فعالیت دارد که مجموع محصلان روزانه 251 تن که 121تن ذکوروبه تعداد 130تن اناث میباشد که توسط 3تن ازاستادان به پیش برده میشود.

تاریخچه دیپارتمنت ریاضی

دیپارتمنت ریاضی یکی ازاساسی ترین دیپارتمنت ها بوده است که از آوان تأسیس دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1338هـ ش در این نهاد آموزشی بوده ومضمون ریاضی  درکنار دیگر مضامین تدریس میشده است. در سال 1351هـ ش که دارالمعلمین اساسی به دارالمعلمین عالی یامؤسسۀ عالی تربیه معلم ارتقأ نمود.

در سال 1365هـ ش با ارتقأ موسسۀ عالی تربیه معلم به انستیتیوت پیداگوژی؛ این دیپارتمنت دو رشتۀ ریاضی وفزیک  مشترگاً یکی ازسه پوهنحئی آن مؤسسه راساختند. درسال 1382هـ ش که اصلاحات دروزارت تحصیلات عالی آغاز گردید، این انستیتیوت در قالب پوهنحئی تعلیم و تربیه، به پوهنتون عمومی هرات پیوست و دیپارتمنت ریاضی وفزیک در چوکات پوهنحئی تعلیم و تربیه از آن زمان الی سال 1393 به فعالیت های خویش ادامه داد.

درسال 1393 هـ ش دیپارتمنت ریاضی و فزیک، براساس پیشنهاد استادان دیپارتمنت و تأئیدی شورای علمی پوهنحئی تعلیم وتربیه، شورای علمی پوهنتون و منظوری وزارت تحصیلات عالی؛ به دو دیپارتمنت مستقل ریاضی و فزیک از هم جدا گردید. و اینک هر دو دیپارتمنت، به امور محولۀ خویش بصورت جداگانه و مستقل ادامه میدهند.

 اهداف علمی دیپارتمنت ریاضی

سویۀ تحصیلی استادان خود را به مقاطع ماستری و دوکتورا ارتقأ ببخشد؛

ارتباطات اکادمیک با نهاد های همخوان مانند پوهنحئی ساینس پوهنتون هرات و سایر ولایات و ریاست معارف... برقرار نماید؛

اهداف آموزشی دیپارتمنت ریاضی

انکشاف مسلکی خود را به معیار های تحصیلات عالی عیار سازد؛

بر اساس نیاز سنجی های مستمر و با توجه به شرایت و امکانات موجود ایجاد رشته های مختلف ریاضی در داخل دیپارتمنت.