دیپارتمنت حقوق عامه

این دیپارتمنت در سال 1381 به عنوان اولین دیپارتمنت پوهنځی حقوق و علوم سیاسی هرات تاسیس گردید.  حقوق عامه بیشتر به تبیین روابط فرد و اجتماع با دولت و مباحث مربوط نظام حقوقی کشور و چگونگی پذیرش تفکیک قوا در آن میپردازد. در همین حال حقوق عامه یکی از اساسی ترین رشته های حقوق به شمار میرود، این دیپارتمنت علاوه بر اینکه بخش زیادی از  مضامین رشته قضایی حَارنوالی را تحت پوشش قرار میدهد، برخی از مضامین مربوط به رشته اداری دیپلماسی را نیز ارائه مینماید. در حال حاضر دیپارتمنت مذکور دارای (9) عضو کادر علمی میباشد.

  1. اهداف علمی
  1. تولید دانش از طریق تربیه کادر علمی وبا درایت در عرصه های عدلی وقضایی برای خدمت به جامعه افغانستان.
  2. بهبود کیفیت درسی در مطابقت با معیار های بین المللی از طریق اصلاح وتجدید نصاب درسی.
  3. ایجاد فضای اکادمیک، بحث وتبادل نظر به منظور انتقال دانش تخصصی به محصلان وترویج فرهنگ محصل محوری.
  4. تدویر سمینار ها و ورکشاپ های علمی ونوشتن مقالات علمی وتحقیقی.
  5. دور نگهداشتن نهادهای تحصیلی از هرگونه تعلقات سیاسی، مذهبی، قومی وگروهی و ایجاد فضای تحمل پذیری و وحدت ملی بین نسل  جوان.
  6. گسترش فرهنگ حاکمیت قانون و شناخت آن با تدویر سمینا های علمی وتربیه کادر تخصصی در عرصه  های حقوقی.
  7. توانمند سازی محصلین با مهارت های علمی عدلی و قضایی در افغانستان از طریق آموزش های مسلکی و عملی – کلینیکی.
  8. رشد فرهنگ مطالعه و تحقیق از طریق تدریس مباحث تحقیقی و انجام تحقیقات گسترده حقوقی در زمینه.