دیپارتمنت حقوق خصوصی

این دیپارتمنت در سال 1391 به منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تاسیس گردیده است. حقوق خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین رشته‌های علم حقوق محسوب میگردد. در این رشته محصلین با قواعد حاکم بر روابط اشخاص در اجتماع (احوال شخصیه، حقوق تجارت، شرکت و مشارکتها، معاملات، بانکداری، حل منازعات و ... ) آشنا میشوند. این دیپارتمنت اکنون با (۷) تن استاد فعالیت می نماید.

  1. اهداف علمی
  1. سهمگیری فعال در پروسه تولید دانش حقوقی ازطریق مشارکت در تربیه کادر های علمی متخصص وآگاه با مسایل روز افغانستان.
  2. ارتقاء سطح دانش استادان از طریق اعزام آنها به منظور سپری نمودن برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت ( ماستری و دکتری )
  3. نهادینه ساختن اجرای سیستم کریدیت به منظور ایجاد سهولت های آموزشی برای استادان و محصلان واز این طریق ارتقاء سطح دانش مسلکی آنها.
  4. معیاری ساختن کریکلم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامعه افغانستان و معیارهای پذیرفته شده جهانی؛
  5. همکاری در زمینه گسترش فعالیت های کلینیک حقوقی به منظور کاربردی ساختن علم حقوق  وآشنا ساختن محصلان با چالش های حقوقی که فرا روی جامعه قرار  دارد.
  6. تدویر سیمنارها و ورکشاپ های علمی در حوزه حقوق خصوصی ( احوال شخصیه، معاملات، تجارت وحل منازعات) به منظور ارتقاء سطح دانش استادان ومحصلان.
  7. تلاش در جهت راه اندازی و اجرای پروژه های تحقیقات علمی توسط اساتید ومحصلین به منظور چالش شناسی معضلات اجتماع – حقوقی  وارائه راه حل های حقوقی – کاربردی در این زمینه.
  8. همکاری در تعمیم حاکمیت قانون از طریق مشارکت در برنامه های آگاهی دهی حقوقی، ارتقاء ظرفیت و ارائه مشوره های لازم به نهادهای مربوطه.