دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی

حکومت مرکزی افغانستان همراه چندین نهاد دیگر انکشافی و سرمایه گذاران خصوصی هر یک به نوبه خود اهداف بالا بردن ظرفیت پروسس مواد غذایی را در سراسر کشور بیان نموده است. در حال حاضر، در افغانستان هیچ پوهنتون خصوصی و دولتی وجود ندارد که برنامه های لیسانس در علوم مواد غذایی یا تکنالوژی مواد غذایی داشته باشد. در این اواخر رشتۀ  تکنالوژی مواد غذایی را به عنوان یک نیازمندی اساسی تحصیلی در افغانستان شناسایی شده است.

در پاسخ مستقیم به خلا واضح این تکنالوژی، پوهنحی زراعت پوهنتون هرات تلاش کرده تا یک دیپارتمنت جدید تکنالوژی مواد غذایی را در سال 1394 تأسیس نماید و هدف آن اماده سازی محصلان برای جابجا نمودن در هردو بخش سکتور خصوصی و دولتی با تخصص تکنالوژی مواد غذایی  مورد نیاز برای  توسعه صنعت مواد غذایی در افغانستان میباشد. این دیپارتمنت جدید نظریات تمام جوانب ذیدخل در صنعت پروسس مواد غذایی را در نظر گرفته تا از نصاب تحصیلی مرتبط و عملی اطمینان حاصل نماید.

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی، از طریق استادان و فارغ  التحصیلان، هدف دارد

1) تا با سکتور خصوصی پروسس مواد غذایی رابطه ایجاد نماید تا تلاشهای وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری و وزرات صحت عامه را مورد حمایت قرار دهد

 2) به گونۀ مستقیم کیفیت و حفاظت پروسس مواد غذایی سکتور خصوصی را نیزمورد حمایت قرار میدهد.

در مجموع، این روند چند جانبه طوری طرح شده تا کمک تخنیکی مورد نیاز را برای بهبود کیفیت مواد غذایی فراهم کرده، فرصتهای اشتغال را برای فارغ التحصیلان تضمین نموده و رشد اقتصادی را در  پروسس مواد غذایی  وصنایع متمم بالا ببرد.

 ایجاد  دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی در پوهنحی زراعت پوهنتون هرات بتاریخ 4/3/1394 از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی  رسمآ منظور گردید .

با درنظرداشت  یک طرزالعمل داخلی پوهنحی،  به تعداد 15 نفر محصل ( 8 نفر ذکور و 7 نفر اناث ) از بین محصلان صنف دوم دیپارتمنت های دیگر پوهنحی، انتخاب و شامل سمستر اول صنف سوم این دیپارتمت شدند که دروس آنها  رسما از برج حمل سال  تحصیلی 1396  آغاز  گردید.

قابل یاد اوریست که به اساس جدول پذیرش امتحان کانکور سال 1396  به تعداد (50) نفر محصل جدید الشمول به صنف اول این دیپارتمنت معرفی گردید است.

دیپارتمنت مذکور و سایر برنامه های آن ذریعۀ دیدگاه، رسالت و مقاصد زیر رهبری میگرند:

دیدگاه

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنتون هرات محصلان را به جامعه تقدیم خواهد کرد که دارای دانش و مهارتهای عملی، مرتبط و قابل استفاده  خواهند بود و به عنوان مدیران، مربیان/استادان، مالکین تصدی ها، مقامات دولتی و سایر تصمیم گیرنده گان مهم به گونۀ فوری آمادۀ حل و فصل چالشهای پروسس مواد غذایی در افغانستان خواهد بود.

رسالت

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی یک نصاب تحصیلی جامع که مبتنی بر علاقمندی جوانب ذیدخل و بر اساس اصول تکنالوژی مواد غذایی بنا باشد و همچنین این دیپارتمنت مهارتهای عملی و مهارتهای که از آن در پروسس مواد غذایی، ارزیابی کیفیت، حفاظت مواد غذایی و انکشاف تولید استفاده صورت میگیرد، ارائه مینماید.

ساخت و ساز لابراتوار

پوهنحی زراعت پوهنتون هرات به صورت موفقانه یک مکان مناسب لابراتوار را که تمرکز آن روی تکنالوژی مواد غذایی بوده  و از آن برای مقاصد مختلف دیگر نیز استفاده صورت میگیرد، در پوهنحی زراعت ایجاد کرده است. این لابراتوارها برای ارائه تریننگهای مهارت محور محصلان  در برنامۀ لیسانس و آموزش برای نماینده گان صنعت مربوطه در آینده مهم میباشد. لابراتوار ها در برگیرنده سه اتاق میباشد که از دو اتاق منحیث لابراتوارهای تخصصی و اتاق سوم برای پروسس مواد غذایی استفاده به عمل می آید و دارای تجهیزات لازم میباشند.