دیپارتمنت تعلیمات مسلکی

درسال 1352 که تا آن زمان پوهنځی تعلیم و تربیه به نام دارالمعلمین یادمی شد به موسسه عالی تربیت معلم مسما گردید و از آن زمان بطور مستقلانه دیپارتمنت های مختلفه در رشته های مختلف بوجود آمد که یکی ازاین دیپارتمنت ها، دیپارتمنت تعلیمات مسلکی بود. این دیپارتمنت به تمام رشته های تحصیلی خدمات عرضه می کرد که هنوز هم چنین وظیفه را به عهده دارد. چون وظیفه اصلی این نهاد همنطور که گفته شد تربیت معلم است. لذا دیپارتمنت تعلمیات مسلکی بیشترین، اساس ترین مسوولیت را در این امر مهم به عهده دارد و از طریق تدریس مضامین مربوط به انکشاف مهارتهای معلمی که شامل روانشناسی های مختلفه ،اساسات تعلیم وتربیه ،میتودعمومی تدریس ،تکنالوژی تعلیمی، تدریس آموزی و ارزیابی تعلیمی می باشد در خدمت نسل جوان قرار دارد.

استادان این دیپارتمنت دراین مضامین مسلکی بوده که به صنوف مختلف ایفای وظیفه می نمایند.ازسال 1352 به این طرف این پوهنځی به نام های پیداگوژی هرات وبعدا به نام پوهنځی تعلیم وتربیه تغییرنام داد که این دیپارتمنت همواره درتمام دوره ها به وظیفه مسلکی خود ادامه میداد. درسال 1388 بنابه ضرورت در چوکات دیپارتمنت تعلیمات مسلکی رشته مستقل روانشناسی آموزشی تاسیس نمود که این رشته مشاور آموزشی برای معارف هرات تربیت مینماید که امروزه اشد ضرورت به آن احساس میشود. حدود 80  نفر مشاور آموزشی تاهم اکنون از این رشته در سه دوره فارغ گردیده اند و نیز تعداد  زیادی از محصلان در این رشته درحال آموزش میباشند.

همچنان بنابه پیشنهاد دیپارتمنت تعلیمات مسلکی، تأییدی ریاست پوهنځی تعلیم وتربیه و منظوری وزارت تحصیلات عالی اول میزان 1392 تحصیلات شبانه هم در رشته روانشناسی تأسیس و از 27 میزان عملاً درس شبانه در این رشته آغاز گردید. دراین رشته محصلان مضامین اساسی، اختصاصی روانشناسی و مضامین پوهنتون شمول را  در طی ده سمستر که 146 کردیت میشود، فرامیگیرند.

 استادان این دیپارتمنت دارای سویه تحصیلی لیسانس و ماستر و رتب علمی پوهنمل، پوهنیار و پوهیالی میباشند. 

اهداف علمی

ارتقای دیپارتمنت به پوهنځی

گسترش ساحۀ دیپارتمنت با ازدیاد رشته های مشاوره و مدیریت آموزشی

ارتقای سطح تحصیلی استادان به سویه ماستر و دکتر

اهداف آموزشی

آشنائی محصلان به اصول و فنون مشاوره و رهنمائی

آشنائی محصلان به اصول اخلاقی جلسات مشاوره

آشنا ساختن محصلان به مهارت های مسلک معلمی