دیپارتمنت تربیت بدنی

ازآنجایکه تربیت بدنی و سپورت در طول تاریخ بشر خدماتی قابل قدر انجام داده است اکنون ما شاهد دیگرگونی های در عرصه تربیت بدنی و سپورت هستیم مربیون تربیت بدنی در سعی وتلاش اند تا برای رشد توسعه و بهبود  ورزش بر مبنای اصول علمی و عملی به شکل پروگرام طرح شده از نظر پروسه آموزش، پرورش، رشد و انکشاف جسمی، ذهنی بشر و بخصوص جوانان مفید و مؤثر قرار گیرد. پس باید گفت که نیاز مندی جامعه برای فارغان دیپارتمنت تربیت بدنی حتمی بوده زیرا که استادان، مربیون را هم در تحصیلات عالی کشور وهم در معارف و کمیته ملی المپیک تقدیم میدارد که مضمون تربیت بدنی جز کریکولم درسی معارف بوده که تمام مکاتب افغانستان نیاز به معلم تربیت بدنی دارد و همچنان  در پوهنتون های کشور هم دیپارتمنت های تربیت بدنی در بخش تعلیم وتربیه ایجاد گردیده که نیاز به کادر های جوان جهت پیشبرد پروسه درس تربیت بدنی را دارد همچنان کمیته ملی المپیک در بخش تربیه ورزشکاران به شکل علمی و اکادمیک ضرورت به مربیون وترینران کادر های مسلکی دارند. همچنان در دیپارتمنت تربیت بدنی فعلاً دارای سه نفر اعضای کادر علمی به سویه لیسانس و دارای رتبه علمی پوهیالی میباشند. و تعداد محصلین در این دیپارتمنت( در سال 1395)  از صنوف اول الی چهارم به تعداد مجموعی (132) نفر محصل بوده که از آنجمله تعداد ذکور آن (74) نفر و تعداد اناث آن (58) نفر میباشد.

سابقه تاریخی

دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم و تربیه هرات بعد از کابل بزرگترین نهاد علمی و تربیتی در رشته علوم ورزش و تربیت بدنی میباشد این دیپارتمنت بر اساس قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی و حکم شماره 1342/1005 -1390/4/5  مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات تشکیل گردید و در سال 1392 عملاً صنف اول خویش را تشکیل داده و به فعالیت علمی و اداری خویش شروع بکار کرد.

اهداف

اهداف علمی

تربیهء فزیکی محصلان در جهت رشد وتأمین صحت، توسعه و انکشاف اورگانیزم و سیستم های داخلی بدن (دوران خون ،هاضمه، تنفس وغیره) تحت رژیم خاص و منظم سپورتی.

بلند بردن مهارتها و استعداد های سپورتی محصلان در قسمت اجرای فعالیت های ورزشی.

اهداف آموزشی

تربیه معلمین مسلکی برای دورهءابتدایه، متوسطه و دورهء ثانوی مکاتب افغانستان.

تربیه استادان تربیت بدنی برای مؤسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمین ها و انستیتوت های مسلکی کشور.

تربیه اعضای مسلکی و فنی برای کمیته ملی المپیک افغانستان.