دیپارتمنت بیولوژی

دیپارتمنت بیولوژی  از جمله دیپارتمنت های کلیدی و فارغ ده پوهنحئی تعلیم و تربیه بوده که دارای هشت نفر استاد از رتبه علمی پوهاند  الی رتبه علمی پوهیالی وجود داشته که چهار نفر از طبقه ذکور و چهار نفر از طبقه اناث میباشد. این دیپارتمنت در دوتایم  قبل ازظهر وبعد ازظهر به تعداد هشت صنف فعالیت داشته که در مجموع به تعداد 313 نفر محصل از جمله 208 اناث و105 ذکور  می باشد.

 سابقه تاریخی

دیپارتمنت بیولوژی  در سال 1350 تحت نام دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی تاسیس کردیده و الی سال 1389 یکجا با دیپارتمنت کیمیا فعالیت میکرد. و از تاریخ7/10/1389 این دو دیپارتمنت از همدیگر مجزا گردیده است.

اهداف

ایجاد یک برنامه تدوین شده و مشخص به منظور افزایش آگاهی ورضایت اعضای دیپارتمنت و محصلان از روند فعالیت های جاری و توسعه دیپارتمنت توسط اعضای علمی دیپارتمنت

برگزاری سیمنارهای آموزشی جهت آشنایی معلمین مکاتب و محصلین رشته بیولوژی با توجه به ماهیت رشته بیولوژی و روش های نوین