خلاصه از پلان استراتژی پوهنځی

ماموریت

    از آنجایی که هرات یکی از شهرهای بزگ افغانستان و نظر به تاریخ و جایگاه کنونی خویش شهر فرهنگی میباشد هم چنین در این شهر استعدادهای بالقوه و بلفعلی زیادی در عرصه هنرها موجود است.

بناءً این پوهنځی ماموریت دارد تا جوانان کشور را به عنوان هنرمندان آینده کشور تربیت نماید و ضررت جامعه را از ناحیه قشر متخصص هنری مرفوع سازد.

   دیدگاه ها

     هرات با پیشینۀ درخشان هنری زادگاه و مهد پرورش هنر بوده است. استعدادهای بالقوه و بالفعل هنر جویان و هنرمندان این شهر میتواند گذشتۀ درخشان هنری هرات را احیاء نماید.

     احیاء هنرهای سنتی گذشته و همگام شدن با معیارهای امروزه هنر و جهانی شدن هنر هرات اولویت پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات میباشد و با این دیدگاه و آرمان این پوهنځی برنامه های استراتیژیک خویش را عیار نموده است و به سوی عملی شدن آن، گام برمیدارد.

ارزش های بنیادی

       هنر میتواند تغییرات و تحولات شگرفی را در حیات انسانی رو نما کند و جامعه را به سوی پیشرفت و رستگاری سوق دهد اینجاست که جایگاه و ارزشهای مورد نظر پوهنځی هنرها تبارز میکند. مثبت اندیشی،  انسانی زیستن و متفکر بودن از ارزشهای است که پوهنځی هنرها بدان ارج می نهد.

اهداف و مقاصد

      هنر به عنوان یک ضرورت اجتماعی در جوامع بشری همواره مطرح بوده و از جایگاه خاصی بر خوردار میباشد، تغییرات و تحولات جوامع از طریق رشد فکری افراد ممکن میگردد، هنر یکی از ابزار قوی برای ارتقاء فکری، معنوی و حسی جامعه میباشد سیر تحولات هنری این مدعا را ثابت میسازد. 

      افغانستان با تاریخ پنج هزارساله خود زادگاه و پرورش دهندۀ تمدنهای چون بودایی، کوشانی، غزنوی، غوری، تیموری و... بوده است.

      هرات یکی ازشهرهای کلیدی افغانستان است که با موقع جغرافیایی خاص خود از نظر تجارت، فرهنگ و هنر میتواند مرکز تشعشع اندیشه ها و تبادله فرهنگها باشد.

      تاریخ هنر افغانستان ثابت می نماید که هرات مهد تمدن تیموری بوده و محراق توجه جهانیان قرارداشته ومرکز تبادل اندیشه های صاحبنظران نیز بوده است.

      نظر به اینکه آگاهی وعلاقه مردم هرات در زمینۀ هنر و پذیرش آن مساعد میباشد واستعدادهای بالقوه وبالفعلی که درهرات موجود است، تأسیس پوهنځی هنرها در این شهر یک ضرورت مبرم میباشد.

توأمیت های علمی

پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات تا اکنون با هیچ پوهنتونی توأمیت ندارد.