د محصلانو چارو معاونيت

د محصلانو چارو معاونيت

 

آمریت محصلان                              

آمریت انسجام خدمات محصلان                      

  د لازیاتو معلوماتو لپاره کښیکاږي

 د لازیاتو معلوماتو لپاره کښیکاږي

قوانین و مقررات

 
 1. د لوړوزده کړو موسسو دفارغینو دنوم اصلاح طرزالعمل

 2. د آزموینو طرزالعمل

 3. فارغینو ته د دیپلوم ویشلو طرزالعمل

 4. د منفکیو طرزالعمل

 5. د تبدیلیو لایحه

 6. د ماسټری دوري لایحه

 7. لایحه سیستم کریدت جدید

 8. د نظم او دسپلین لایحه  

 9. د شپني لوړوزده کړو لایحه

 10. د فوق لیسانس لوړوزده کړو لایحه

 11. دلوړوزده کړو موسسو دشپي خونو مقرره

 12. د بندیانو طرزالعمل

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د محصلانولارښود کتاب  
 1. د محصلانولارښود کتاب لومړی برخه

 2. د محصلانولارښود کتاب دویمه برخه

 3. د محصلانولارښود کتاب دریمه برخه

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

رهنمود ها و پالیسی ها  
 1. دلارښودو استادانو لارښود

 2. داصولی اخلاقیو پالیسي

 3. د انصاف او عدل پالیسي

 4. د محصلانو انظباطی پالیسي

 5. خپروني

 6. د محصل اغیزه

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

 ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي

د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي