دیدگاه، ماموریت و اهداف

دیدگاه

پوهنتون هرات به عنوان یک نهاد معتبر ملی میخواهد با افزایش کیفیت و کمیت سالم در تمام عرصه ها از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات برای جامعه، کادر های ورزیده در علوم اساسی و کاربردی تربیه نماید. تا به عنوان یک پوهنتون برتر در سطح کشور شناخته شود​.

ماموریت

پوهنتون هرات بر اساس نیاز بازار کار از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات مصروف تربیه کادر های متخصص و مسلکی در جامعه میباشد.

اهداف:

  1. تحقیق و تولیدعلم
  2. آموزش و تربیه کدرها تحصیلی
  3. کاربردی سازی علوم
  4. بهبود، ارتقاء و انکشاف مدیریت پوهنتون