آمریت انکشاف مسلکی

تحصیلات عالی عامل عمده انکشاف اقتصادی و نیازمندیهای کشورها غرض  صعود تقاضا های تقرری و تعلیمی در چارچوب موسسات تحصیلات عالی  میباشد. پوهنتونها تلاش میورزند تا بعنوان فراهم کننده  تحصیلات  با کیفیت معرفی گردند تا از یک طرف اعتبار خود را تثبیث نموده و از طرف دیگر فعالیت هایشانرا مطابق به نیازمندیهای محصلین عیارسازند. این امر منجربه کسب  اطمینان آنان در تقرر در وظایف خوب خواهد شد. تحصیلات عالی همچنان مهارتهای لازمی را به آنها فراهم خواهد ساخت تا در جامعه منحیث افراد موفق تبارز نمایند.

در چارچوب تحصیلات عالی کیفیت تدریس از ویژه گی خاصی برخوردار بوده ، بنا وزارت تحصیلات عالی یک سلسله ابتکاراتی را که شامل تدویرکورس های تعلیمی قصیر المدت و طویل المدت به استادان پوهنتونهای دولتی  میباشد، روی دست گرفته است. کورس های مذکور روی تعلیم و تربیه براساس نتیجه و آموزش شاگرد محوری و استفاده از تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات (ICT) برای  اصلاح پیداگوژی و ارتباط استادان با شاگردان، استوار میباشد.  وزارت تحصیلات عالی استراتیژی را روی دست گرفته است تا راه را غرض تطبیق شیوه های جدید تعلیمی در پوهنتونهای دولتی اموار سازد تا فضایی ایجاد گردد که در آن کیفیت تدریس منحیث یک اولویت قرار گرفته و طی آن ابزار ارزیابی جدید طوری استفاده شوند که  تاثیر آنها روی کیفیت نتایج آموزشی مورد مقیاس قرار گرفته بتواند.

یک معیار مهم که توسط وزارت تحصیلات عالی در نظر گرفته شده است؛ ایجاد مراکز انکشاف مسلکی در پوهنتون های دولتی مورد هدف در طول دوره  5 سال آینده برای ترویج و نهادینه سازی OBE-SCL در تحصیلات عالی میباشد. یک پلان دقیق و مفصل دلیل، چگونگی، موقعیت، و زمان تاسیس نمودن مراکز انکشاف مسلکی در قسمت بعدی این سند ارایه میگردد.

مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات از سال ۱۳۹۷ رسما افتتاح گردیده است و فعالیتهای خویش را به صورت متداوم دربخش های روش آموزش مبتنی بر هدف و شاگرد محوری، تحقیق، برنامه های آموزشی تخنیکی و رهبریت  انجام داده است.

مرکز انکشاف مسلکی دارای یک ساختار اداری، آمر، معاون و حد اقل دو یا سه مامور باشد که مسولیت فعالیت های روزانه مرکز را بعهده داشته باشند. نقش اصلی مرکز انکشاف مسلکی تطبیق برنامه های تعلیمی تصدیقی (او،بی،ای- اس، سی، ال)، آموزش تحقیقات، آموزش رهبریت و آموزش های تخنیکی یعنی (اداره کتابخانه و آموزش های تکنالوژی معلوماتی وارتباطات) برای مامورین اداری پوهنتون از طریق تدویر کنفرانسها، ورکشاپ ها وسیمپوزیم های یک ساله، نظارت ازاین فعالیتها در پوهنحی ها و دیپارتمنت های مختلف و فراهم سازی اطلاعات یا داده ها پیرامون (او،بی، ای- اس،سی، ال)، رهبریت، تحقیق و اجرای و تطبیق تعلیمات تخنیکی دردیپارتمنت های مختلف میباشد.

 هدف مرکز انکشاف مسلکی :

هدف اصلی مراکز انکشاف مسلکی، ارتقای تعلیم و تربیه براساس نتیجه و آموزش شاگرد محوری میباشد، که شامل آموزش الکترونیکی، تحقیق، رهبریت، اداره کتابخانه و استفاده تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بوسیله ایجاد برنامه های تعلیمی برای استادان، معاونین و روسای پوهنتونها، روسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت ها و مامورین اداری پوهنتون میباشد.