مدیریت عمومی جندر

  مدیریت عمومی جندر پوهنتون هرات ، در راستای حمایت از ایجاد تعادل و توانمند سازی و برابری زنان و مردان، بتاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۴  ایجاد و تحت نظر معاونیت امور مالی و اداری فعالیت مینماید.  این مدیریت جهت تقویت روند برقراری عدالت و تساوی جندر، تامین مصئونیت فزیکی و روانی به خصوص زنان ( استادان، کارمندان و محصلان) و ایجاد فرصت های برابر برای کارکنان زن و مرد با ریاست پوهنتون ، همکاری مینماید. 

      با توجه به اینکه شرایط حاضر زنان را محدود ساخته وسبب شده که زنان نتوانند همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار باشند و استعداد های فطری شان را رشد دهند ، زنان اکثرا درایفای نقش درعرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی حضورکمرنگ داشته  ودرنتیجه عدالت وبرابری جنسیت اجتماعی شکل گرفته نتوانسته است.علاوتا  ریاست پوهنتون نیز دیگاه خود را مبنی بر یک اداره سالم كه زنان و مردان در آن از تساوی حقوق و فرصت های درهمه عرصه های تحصیلی و کاری برخوردار باشند قرارداده  است.

        مدیریت عمومی جندر به دوهدف عمده برای برابری جندر در این ریاست بیشتر تمرکز دارد ، که برگرفته شده از ستراتیژی جندر وزارت تحصیلات عالی میباشد این دوهدف عبارتنداز :

  • فراهم نمودن زمینه­های تساوی جندر افزایش حضور طبقه اناث در تحصیلات عالی
  • فراهم نمودن محیط محفوظ و مصؤن که در آن مردان و زنان بدون آزار و اذیت یا ترس از مصونیت شان به صورت آزادانه و خلاقانه تحصیل و کار کرده بتوانند.      

به منظور برآورده شدن این دوهدف این مدیریت پلان تطبیقی جندر را تصویب وبه منصه اجرا آورده است