فعالیت ها

دست آورد ها و فعالیت های پوهنځی ستوماتولوژی

 • برگذاری سمینار های علمی در راستای نیل به رسالت خویش که عبارت است از تربیه کادر های ورزیده می باشد
 • تطبیق نصاب درسی جدید وزارت تحصیلات عالی که شامل ۱۰ سمستر درسی و یک سال دوره ستاژ کار عملی
 • ایجاد ، تجهیز و اکمال لابراتوار پروستودنتیکس و میکروبیولوژی به کمک موسسه شلترنو
 • ایجاد ، تجهیز و اکمال Tel-education room
 • ایجاد ، تجهیز و اکمال کلینیک کادری ستوماتولوژی برای کار عملی محصلین به کمک شلترنو اما به شکل محدود
 • ایجاد ، تجهیز و اکمال لابراتوار فانتوم
 • ایجاد کتابخانه و اختصاصی برای پوهنحی
 • ایجاد کامپیوتر لب
 • ایجاد تفاهم نامهبا موسسه شلترنو منحیث دونر و کمک کننده برای پوهنحی
 • تجهیز و اکمال صنوف درسی پوهنحی با وسایل بصری و امکانات تدریسی
 • جذب تعداد 6 تن از اساتید متخصص در بخش های مختلف کادری در دیپارتمنت های جراحی وجه و فک ، داخله دندان و اطفال دندان