فعالیت ها

فعالیت های اداری

  • ایجاد و تأسیس کتابخانة اختصاصی اداره و پالیسی عامه.
  • ایجاد آرشیو و مرکز بایگانی به منظور حفظ بهتر و مناسبتر اسناد اداری و سوانح استادان و محصلان.
  • ایجاد مرکز انترنیشیپ یا کارورزی برای محصلان سال چهارم.
  • راه اندازی کامپیوتر لب به منظور فراهم سازی زمینة تحقیقات علمی استادان و محصلان.

 ظرفیت سازی

اداره پوهنځی تا حد ممکن سعی بر آن داشته است تا زمینة ظرفیت سازی علمی - آکادمیک را برای استادان و محصلان خویش فراهم آورد. به این منظور زمینة اشتراک استادان به ورکشاپ ها و سمینارهای علمی و کوچینگ ها در داخل و خارج کشور فراهم شده است از قبیل:

  • کوچینگ آموزشی اداره و پالیسی عامه در انستیتوت اداره و پالیسی عامه دهلی – هندوستان ( در سه دوره ).
  • کوچینگ آموزشی اداره و پالیسی عامه در انستیتوت اداره و پالیسی عامه آنکارا – کشور ترکیه ( در سه دوره).
  • کوچینگ و سمینار علمی روش تحقیق در کابل – مرکز کشور.
  • کوچینگ آموزشی و سمینار آموزشی علوم سیاسی در کابل – مرکز کشور.
  • همچنان این پوهنځی سعی داشته است با توجه به رسالت خویش سمینارهایی را در سطح پوهنځی های پوهنتون هرات برای رؤسا و آمرین دیپارتمنت های مختلف ارایه بدارد. به این منظور سمینار علمی تحت نام ( چگونگی ساخت پلانگذاری استراتژیک ) در سمستر خزانی ۱۳۹۳ از طرف اداره این پوهنځی دایر گردید.