دیپارتمنت کیمیا

دیپارتمنت کیمیای پوهنحی ساینس طبق پلان منظم در پیشبرد امور آموزش در ابعاد مختلف با فراهم ساختن شرايط مناسب در بهره مند ی درست و مطلوب با رعايت معيار های علمی و تطبيق لوايح ومقررات در مطابقت با پاليسی مقام محترم وزارت تحصيلات عالی مطابق تعهدات اش با تشکيلات منظم گامهای را برداشته است که کافی نميداند.

گرچه آرزوی ما بالاتر از آن است که انجام داده ايم و ميدهيم، اما مايوس نيستيم زيرا هنوز در آغاز قرار داريم و راه مقصد ما دراز وطولانی است، تلاش بسيار ميخواهد. اما باور منديم در راه رسيدن به اهدافی که در قلب خويش می پرورانيم موفق شويم.

 1.  دیپارتمنت کیمیای پوهنحی ساینس پیشتاز در آموزش، تولید و ترویج علم، گسترش مرز های دانش در کشور و در تعاملی پویا و سازنده با سایر مراکز علمی کشور و مراکز علمی فرامرزی متعهد به عرضه خدمات آموزشی برای قشر جوان میباشد.
 2. اعتلا وارتقای ظرفیت کادر علمی و اعضای دیپارتمنت در بورسیه های تحصیلی مطابق معیار های جهانی
 3. ارتباط هدفمند و مستمر با محصلان،تقویت و پرورش استعدادهای فکری و مهارتهای محصلان
 4. ایجاد توامیت های اکادمیک با موسسات تحصیلی معتبر در سطح ملی، منطقه یی و بین المللی
 5. نهادینه ساختن روحیه خلاقیت و نو آوری علمی و بلند بردن ظرفیت های علمی و مسلکی محصلان در عرصه خدمات ساینس و تکنالوژی
 6. رشد و ترقی تضمین کیفیت و ارزیابی های خودی، ارزیابی تدریس مؤثر، ارزیابی از تطبیق پلان و برنامه ها، تشویق و ترغیب به استناد اسناد ارزیابی
 7. تحقیقات علمی و اکادمیک در بخش های علمی و تدریسی مضامین کیمیا
 8. رهنمایی و مشاوره علمی در طرح های مسلکی و علمی برای موسسات صنعتی دولتی و غیر دولتی
 9. تربیه کادر علمی توانا درعرصه علوم طبیعی به سویه لسانس به موسسات تحصیلات عالی وکمک به معارف کشور حسب نیاز مبرم جامعه افغانی.
 10. تربیه کادر مجرب  به موسسات صنعتی و مسلکی دولتی و غیر دولتی
 11. تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری
 12. جذب کادر علمی واجد شرایط
 13. اعماربنای انستیتیوت کیمیا وتبدیل آن به پوهنحی کیمیا در دراز مدت
 14. فراهم ساختن بستر مناسب برای انجام تحقیقات علمی انعکاس و شریک ساختن نتایج آن به منظور استفاده عملی در جامعه و غنامندی علمی نشریه پوهنتون هرات"اندیشه" در جهت بلند بردن ارزش و اعتبار علمی آن در بین جامعه می باشد
 15. ارتقاء ظرفیت استادان و محصلان با دایر نمودن ورکشاپ ها ، کنفرانسهای علمی، تدویر محافل علمی
 16. تجهیز لابراتوارها موجود دیپارتمنت و ایجاد لابراتوار های جدید
 17. فراهم ساختن شرایط برای اعضای کادر علمی غرض اشتراک در کنفرانس های علمی و بین المللی، میزبانی از استادان برای تدویر کفرانسهای علمی در منطقه وسهیم ساختن استادان در کفرانس های ملی و بین المللی .
 18. انکشاف کریکولم و باز نگری کریکولوم و مفردات درسی مطابق نیازمندی و تقاضای زمان با وارد ساختن تغییرات برای معیاری شدن در برابری با شرایط معاصر
 19. اگاه ساختن محصلان توآم با آغاز کورس از محتوای کورس، زمان بندی درسهارهنمائی های اکادمیک در مورد میتود تدریس، ارزیابی ها و سایر فعالیت های اموزشی در چوکات نظام اموزشی
 20. تهیه مواد درسی مطابق مفردات درسی، باز نگری مواد درسی درهر سمستر و نشر مواد درسی و ممد درسی.

حوزه های کاری فارغان دیپارتمنت کیمیا

 1. در بخش صنعت معادن
 2. انالیز مواد نفتی
 3. بررسی کنترل کیفیت مواد غذایی در گمرکات
 4. همکاری در صحت عامه در بخش کنترل دواها
 5. انالیز آب های آشامیدنی سیستم شهری
 6. بررسی میکروب های موجود در آب های مصرفی در کشت و کار (زراعت)
 7. تربیه کادر متخصص برای معارف کشور
 8. همکاری با پوهنحی های ساینسی در زمینه های مختلف