دیپارتمنت فزیک

اهداف و مرام دیپارتمنت فزیک در سطوح ملی و اکادمیک قرار ذیل تعریف گردیده است.

در سطح ملي

 1. ایجاد يک روحیۀ سالم و ملّی جهت هماهنگ ساختن و اجرآت محوله برای پیشبرد و انجام هر چه بهتر امور داخلی دیپارتمنت که هستۀ اصلی یک پوهنتون را تشکیل می دهد.
 2. تلاش برای رفع نیازهای علمی جامعه، با توجه به ظرفیت های دست داشته، و ارائۀ نيروي کار مجهز به دانش  با در نظرداشت سطح متغيِر شايستگي ها و تخصص لازم براي رشد و بالندگي يک نظام علمی پيشرفته.
 3. بهبود بخشیدن به کيفيت در امور اکادمیک مطابق با معيارهاي تعیین شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی و سعی در اصلاح سازی به رویت قوانین پوهنتون های بين المللي به حيث اهداف دراز مدت.
 4. اعتبار دهي به واسطۀ تطبیق کامل پروگرام تضمین کیفیت در راستاي حصول اطمينان از کيفيت پلان های اجرا شده از جانب دیپارتمنت، مطابق خواست های ملي و به واسطۀ این امر رسیدن به بهترین نهاد تحصیلی در رشتۀ فزیک در سطح افغانستان.
 5. فراهم آوری تسهيلات ظرفيت تحقيقاتي براي پيشرفت دانش و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در راستاي پيشرفت علمی و انکشاف اجتماعي.
 6. تلاش برای جذب مساعدت ها و کمک های نهاد های ملی و بین المللی در قسمت تجهیز لابراتوارها و دیگر نیازهای مشخص دیپارتمنت.
 7. زمینه سازی برای کارهای عملی مطابق به نیازمندی علمی (در حد توان)، به واسطۀ محصلان تحت نظارت و توجه دیپارتمنت، به خاطر ارتقاء ظرفیت و نهادینه ساختن پروسۀ تطبیق تئوری در عمل.

در ســـطـح امور اکادمیک

 1. ارائۀ برنامه هاي علمی و باکيفيت که شامل ارائۀ سیمینار ها علمی توسط اعضای دیپارتمنت، تهیۀ آثار علمی و دیگر فعالیت ها، در حدی که اول جوابده نيازهاي علمی در سطح داخلی و توانایی رقابت را در سطح ملّی داشته باشد.
 2. طرح يک سيستم مناسب برای اقدام اعضای دیپارتمنت جهت ترفيع و همچنان تشويق برمبناي اصول شايسته سالاري و ارزيابي دقيق فعاليت اعضای دیپارتمنت به شمول ارزيابي تدريس، تحقيق و ارائهء خدمات علمي توسط آنهااز طريق ارزيابي گروهي.
 3. بهتر ساختن فضاي اکادميک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک هاي شايع و پذيرفته شده باشند.
 4. تربيه محصلان به مثابهء شهروندان روشن فکر، مسئول و منتقد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل.
 5. بهبود کيفيت تدريس و فراگيري و حصول اطمينان از اين امر که تحصيل جوابده نيازهاي تحصيلي در زمينه هاي ملي و منطقوي مي باشند.
 6. ايجاد فرهنگ تحقيق در دیپارتمنت، جهت انجام تحقيقات هدفمند و تحقيقات مرتبط، جهت شناخت و راه حل يابي براي مشکلات و چالش هاي که جامعۀ علمی کشور با آن مواجه مي باشد.
 7. ايجاد و دوام همکاري ميان نهادهاي تحصيلات عالي داخلی، منطقوي و بين المللي.
 8. داشتن مسئوليت اجتماعي از طريق تعامل، انکشاف تخصص و ايجاد زير بناهاي لازم علمی  جهت خدمت به کشور.

حوزه های کاری دیپارتمنت فزیک:

  انکشاف تکنالوژی و تحولات جهان امروزی را میتوان مدیون دست آورد های علوم ساینسی دانست که در میان این علوم ((فزیک)) نقش بسیار ارزنده ای را ایفا میکند. خوشبختانه دیپارتمنت فزیک پوهنحَی ساینس با داشتن مواد درسی معیاری, کدرعلمی مسلکی و لابراتوارهای مطلوب, درحال حاضر قادر به تربیه کدرهای معیاری فزیک به سویۀ لیسانس در سطح افغانستان میباشد.

   فارغ التحصیلان رشته فزیک از دیپارتمنت فزیک پوهنحَی ساینس، با فراگیری کامل موضوعاتی چون فزیک میخانیک، برق و مقناطیس، کوانتم، جامدات، فزیک اتمی و هسته ای (در سطح لیسانس) قادراند تا در ساحاتی چون:

 1. جذب شدن درکدرهای علمی فزیک، در تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی در سطح افغانستان. (وزارت تحصیلات عالی)
 2. جذب شدن در بست های مسلکی سازمان ریاست اتومی افغانستان. (ریاست مستقل سازمان اتومی افغانستان)
 3. جذب شدن در فابریکه های مختلف به حیث ساینتست جهت پیش برد کارهای تحقیقاتی و انکشافی. (سکتورهای خصوصی)
 4. کار در شرکت های مخابراتی به حیث کارمند بخش تخنیکی
 5. جذب شدن در مراکز هواشناسی. (وزارت ترانسپورت و هوانوردی)
 6. جذب شدن در کدرهای علمی فزیک موسسات نیمه عالی و همچنان جذب شدن به صفت استاد در لیسه ها. (وزارت معارف)
 7. جذب در بست های متفرقه ای که به نوعی مرتبط با فزیک باشد. (موسسات، اینجوها و تمام اورگانهای دولتی که مرتبط به کارهای اداری باشند)