دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی

این دیپارتمنت در سال 1396 تاسیس شد و مضامین مربوط به بخش های مواد دندانی ، ترمیمی- زیبایی ، اندودنتیکس و امراض جوف دهان دراین دیپارتمنت تدریس می گردد.

بخش علم مواد دندانی: علم مواد دندانی یکی از علوم پایه در ستوماتولوژی است و به عنوان یک شاخه مهم در ساخت و ارزیابی مواد دندانی دارای جایگاه ویژه ای در اکثرکشورهای جهان می باشد. انواع فلزات و آلیاژها، سمانها، ترکیبات گچ و مواد قالب گیری، پلیمرها، کامپوزیت ها، انواع رزین ها، سرامیک و چینی، مواد پر کننده ریشه، در دندانپزشکی استفاده می شود.

بخش ترمیمی-زیبایی: ترمیمی رشته ای در دندانپزشکی است که هدف آن پیشگیری از آسیب دندانی و باز سازی دندانهای آسیب دیده از نظر فانکشن ، سلامتی و زیبایی میباشد.

بخش اندودنتیکس: اندودنتیکس شاخه ای از علم دندانپزشکی است که با مورفولوژی، فیزیولوژی و پتالوژی پالپ دندان و انساج اطراف دندان ، اتیولوژی امراض ، علم  پیشگیری ، تشخیص و تداوی بیماری های پالپ و پری اپیکال و صدمات وارده به آن ارتباط دارد.

بخش بیماریهای دهان: بیماری های دهان و تشخیص یکی از دوره های تخصصی دندانپزشکی است که توانایی تشخیص، درمان بیماری های مخاط دهان، غدوات لعابیه ، مفصل صدقی - فکی و درد های ناحیه دهان و صورت و انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های سیستمیک را دارا می باشد.