دیپارتمنت تخنیک یا پی سی ورکشاب

تعمیر و نگهداری وسایل سخت افزار و نرم افزار تکنالوژی معلوماتی، چک کردن موجودی وسایل تکنالوژی معلوماتی و سایر امورات تخنیکی مربوط به این دیپارتمنت میباشد. این دیپارتمنت همچنین به صورت روزانه مشکلات تخنیکی وسایل کمپیوتری را در سطح پوهنتون هرات حل نموده و در کنار این سروی هفته وار از لابراتوار ها ی پوهنځی ها را انجام میدهد.

تعداد تجهیزات تکنالوژی معلوماتی  پوهنتون هرات که در سال 2018 توسط PC-Workshop نصب و ترمیم شده است قرار ذیل می باشد.