دیپارتمنت بیولوژی

دیپارتمنت بیولوژی در سال 1392 از دیپارتمنت ( کیمیا – بیولوژی ) جدا و بحیث یک دیپارتمنت مستقل در آمد.

دیپارتمنت بیولوژی، یکی از مراکز مهم علمی و تربیتی پوهنحی ساینس بوده که به منظور تربیه متخصص و محققین علوم بیولوژی برای رفع نیازمندی های موسسات تحصیلات عالی و صنعتی کشور، فعالیت می کند.

مفردات درسی این دیپارتمنت مطابق با مفردات بیولوژی دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی ساینس کابل و با در نظر داشت مفردات بیولوژی پوهنتون های استندرد جهان تهیه شده اند.

اهداف دیپارتمنت بیولوژی

  1. ایجاد توامیت و برقراری و روابط اکادمیک با پوهنتون های معتبر داخلی و خارجی.
  2. ایجاد زمینه های تحقیقی گسترده درشقوق مختلف بیولوژی و در نتیجه خلق علم، ابتکار و تخصص در بخش های مختلف بیولوژی.
  3. ارائه نظریات علمی و منطقی در رابطه به تعدیل کاریکلم جدید و انطباق آن با کاریکولم های درسی رشته های بیولوژی در سایر کشورهای معتبر پیشرفته.
  4. تربیت و پرورش کادرهای ورزیده و دانشمند در رشته بیولوژی منحیث محقق و مدرس در پوهنتون ها، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی و دولتی.
  5. تالیف و ترجمه کتاب های علمی جدید به زبان های رسمی کشور.
  6. سعی در ارتقاء ظرفیت علمی اساتید دیپارتمنت و فرآهم آوری زمینه ادامه تحصیل تا مقطع دکتورا.
  7. فراهم آوری زمینه آموزش Apply Biology بر طبق معیارهای جهانی

کریکولم درسی

کریکولم ومفردات درسی دیپارتمنت بیولوژی به اساس کاریکولم که از طرف وزارت تحصیلات عالی تعیین گردیده می باشد. این کریکولم و مفردات درسی مضامین با تمرکز بر حوزه نظری، علمی و فناوری­های جدید ارتباطی طراحیشده که مورد تایید وزارت تحصیلات عالی کشور می باشد. این کریکولم شامل 150 کریدت است.

حوزه­های کاری فارغان دیپارتمنت بیولوژی

  1. کار در ادارات محیط زیست، لابراتوارهای میکروبیولوژی و پرازیتولوژی، استاد در موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی ( خصوصی دولتی) و مکاتب.
  2. کادر در  لابراتوار های طبی بحیث تکنیشن.
  3. کار در  لابراتوارهای انالیز مواد غذایی بحیث تکنیشن.

کار در وزارت صحت عامه، مخدر، ترانسپورت و اداره نورم و ستندرد