دیپارتمنت اطلاعات

این دیپارتمنت نرم افزار، وبسایت ، دیتابس ها و سیستم های مدیریت دیتابس مورد نیاز برای پوهنحی ها، ریاست پوهنتون هرات و بخش های مربوطه آن را فراهم می کند.

دیتابس های که  تا حال برای پوهنتون هرات توسط این دیپارتمنت طراحی شده است قرار ذیل می باشد.