دیتابس

دیپارتمنت دیتابیس یکی از مهمترین دیپارتمنت ها در چهار چوب پوهنځی کمپیوتر ساینس بوده و سعی بر آن دارد تا نسل جوان کشور را با جدیدترین تکنالوژی ها در قسمت ذخیره سازی ،‌ نگهداری و امنیت اطلاعات آشنا نماید. بناً این دیپارتمنت توانسته در طول سال های متمادی با استفاده از ابزار در دست داشته، همواره محصلین خویش را در دو بعد علمی و عملی در عرصه تکنالوژی آماده نماید.

اهداف دیپارتمنت دیتابیس

  • رسیدن به خودکفایی علمی ،‌ مسلکی ،‌ تخصصی‌،‌حرکت به سوی دانش مولد،‌ایجاد ظرفیت های جدید و توانمند علمی و ارتقای سطح آگاهی دانش آموختگان جهت فعالیت های مؤثر.
  • راه بردن به زوایای دیروز و امروز جامعه در ابعاد تکنالوژی معلوماتی، آشنایی با متودهای نوین تکنالوژی در عرصه های تولید نرم افزار ها و سیستم های عرضه خدمات الکترونیکی .
  • ارتقای کمی و کیفی دیپارتمنت برای ارایۀ خدمات علمی و مسلکی بهتر،‌ راهنمایی های علمی ،  مسلکی و تخصصی محصلان جهت یافتن توانایی های لازم به خاطر رشد، انکشاف و توسعه دوامدار با در نظر داشت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان.
  • ارایه دانش روز،  جهت آموزش و پرورش کدرهای علمی با توانایی های کاری و آمادۀ خدمت به جامعه کنونی افغانستان در عرصۀ تکنالوژی معلوماتی
  • ایجاد شبکه علمی با نهاد های بین المللی و پوهنتون های داخلی و خارجی ،‌ برای انتقال علم و تکنالوژی جهانی ،  استفاده از تجارب نهاد های ملی و بین المللی و آوردن فناوریهای روز در راه ساختن آیندۀ بهتر کشور عزیزمان.

 

حوزۀ کاری فارغان این دیپارتمنت

محصلین دیپارتمنت دیتابیس در طول چهار سال تحصیلی خویش طراحی و ساخت سیستم های معلوماتی و نرم افزار های مرتبط به آن ،‌حفاظت از دیتا و دیتابیس و استفاده درست از دانش خویش یا فرا گرفته که پس از آن می توانند مصدر خدمت برای جامعه خویش گردند.