خلاصۀ از پلان استراتیژیک پوهنځی ادبیات وعلوم بشری

مأموریت

      پوهنځی ادبیات وعلوم بشری با توجه به چشم انداز و فلسفه وجودی، فعالیت خویش را در قالب مأموریت و رسالت خویش گنجانده است. در بیانیۀ مأموریت پوهنځی به فکتورهای مهم پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی ذی نفعان کلیدی (داخلی و خارجی) توجه صورت گرفته است:

 • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز عرصه های فرهنگی وادبی کشور.
 • همکاری های علمی وفرهنگی با مؤسسات ، نهادها وانجمن های ادبی و فرهنگی.
 • ارتقای کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی.
 • هیئت علمی و کارمندان از ارزشهای فرهنگی و دست آوردهای علمی و تخصصی پوهنځی تجلیل به عمل میآورند.
 • نخبه گان و محصلان به وسیلۀ ارایة دانش و مهارت های علمی در شگوفایی افغانستان و جهان مسئوولیت دارند.
 • چشم داشت خودی استادان، کارمندان، محصلان، همکاری مشترک به منظور دستیابی به دیدگاه های عمومی جهت نیل به برتری.
 • سهم فعال تمام دیپارتمنت ها در همکاری جهت توسعة برنامه ها به منظور قوت بخشیدن دیدگاة پوهنځی دراین استراتیژی پلان.

دیدگاه و چشم انداز

   تثبیت جایگاه پوهنځی ادبیات وعلوم بشری به عنوان مرکز بزرگ در حوزۀ ادبی غرب کشور ونقش بارز آن در سمت وسو دهی تحولات ادبی وفرهنگی تا سال 1397 مطابق به پلان استراتیژیک پوهنځی.

ارزش های کلیدی

 پوهنځی ادبیات وعلوم بشری به منظور تدوین و تعیین اهداف، توقعات و معیارهای عمل کرد سازمانی خود بر یک تعداد ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عمل کردهای خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که پوهنځی ادبیات وعلوم بشری خود را متعهد به رعایت آن ها می داند قرار ذیل اند:

 • تخصص گرایی و شایسته سالاری
 • تعهد و مسئولیت پذیری
 • ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی
 • توجه به کیفیت در همه ابعاد و فعالیت ها
 • تأکید بر روحیه همکاری و کار گروهی

اهداف 

 این اهداف پوهنځی ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی، تحقیقی، تعامل همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

           دانشهای اجتماعی میخواهند با شناخت همه جانبه جامعه ، جایگاه انسان کثیر السطوح و چند بعدی را دریابند. نمود و نمادهای فرهنگی او را برجسته سازند و راههای رسیدن به تعالی و بالنده گی را با ساده ساختن زندگی و گذر از ویژه گیهای زیستی به ویژه گیهای اجتماعی فراهم  و فراهمتر گرداند.

پوهنځی ادبیات و علوم بشری با داشتن دیپارتمنتهای زبان و ادبیات دری، زبان و ادبیات پشتو، زبانهای خارجی ( انگلیسی، عربی، آلمانی) در چنین راستایی حرکت میکند و اهداف زیرین را در امر دانش گستری، فرهنگ پروری و تخصص گرایی دنبال می نماید:

- رسیدن به خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی ، حرکت به سوی دانش مؤلد، ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند علمی و ارتقای سطح آگاهی دانش آموختگان جهت  فعالیت های مؤثر.

- ره بردن به زوایای دیروز و امروز جامعه، دریافت بودنیها و هستهای کشور تا جریانهای اصیل و کاذب از هم باز شناخته شوند، مناسبات برادری و همیاری و همکاری ملی تقویت و گسترش یابند، از تعصب و قشری گری کاسته شود و راههای درست رسیدن به تعالی پیگیری گردد.

ارتقای کمی و کیفی پوهنځی ادبیات و علوم بشری، رهنمایی های علمی، مسلکی و تخصصی محصلان جهت یافتن توانایی های لازمی به خاطر رشد، انکشاف و توسعه دوامدار با در نظر داشت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان.

بخش تحصیلات فوق لیسانس(ماستری)

در دیپارتمنت دری این پوهنځی بورد ماستری بخاطر تدریس دوره تحصیلات عالی ماستری ذریعۀ حکم شماره 4295/3055 مورخ5/7/1393  توسط وزیر محترم تحصیلات عالی منظور گردیده است که فعالیتهای علمی شان رسما ازتاریخ اول قوس 1393 آغاز شده است. نخستین فارغان این دوره که بیست ویک تن میباشند در سال 1395 به جامعه تقدیم شدند.

اعضای بورد ماستری این پوهنځی را استادان واجد شرایط، به شرح زیر تشکیل میدهند:

 1. پوهاند ماستر محمدناصر رهیاب رئیس هیئت علمی
 2. پوهندوی دوکتور محمد داوود منیر عضو هیئت علمی
 3. پوهنمل دوکتور احمد غنی خسروی عضو هیئت علمی
 4. پوهنمل دوکتور صلاح الدین جامی عضو هیئت علمی
 5. .پوهاند ماستر فضل الرحمن فقیهی عضو هیئت علمی