حوزه­ های کاری فارغان پوهنحی انجینیری

فارغین پوهنحی انجینیری به نسبت دیپارتمنت های مختلف  توانای ایفای وظیفه در تمامی امورات ساختمانی، معماری، شهرسازی، امورات صنعتی، مکانیکی و حتی برقی را دارا می باشند.