آمریت انسجام خدمات محصلان

آمریت انسجام خدمات محصلان به عنوان نظارت کننده و بررسی کننده کارهای مدیریت های عمومی ترینر آموزش مهارت، کلینیک آموزش حقوقی، امور ورزشی و مرکز رسانه ها (میدیا سنتر)می باشد، همچنان این آمریت در بخشهای ذیل اجراات می نماید.

  • مدیریت و نظارت ایجاد گروپ های رضا کار محصلان غرض اشتراک در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی. ایجاد کمیته های آشنا سازی محصلان جدیدالشمول با زندگی اکادمیک، محیط پوهنتون و کتابخانه، شرایط تحصیلی و مقررات.
  • ایجاد کمیته های مشاوره های علمی برای محصلان جهت آشناسازی با روش های تحقیق، مدیریت زمان و انکشاف مهارت های آنان.
  • ایجاد برنامه های شناسایی محصلان خلاق، مبتکر و محقق و معرفی آنان به رهبری پوهنتون و وزارت غرض تقدیر و تشویق.
  • زمینه سازی ارائه خدمات شغلی و حرفه ای برای محصلان جهت ارتقاء مهارت های شغلی و ایجاد زمینه های کار برای آنان.
  • ایجاد کمیته های ورزشی و صحت روانی برای محصلین غرض رسیدگی به صحت و مصئونیت فیزیکی و روانی آنان.
  • ایجاد کمیته خدمات لیلیه غرض ایجاد فضای سالم زندگی میان محصلین و نظارت از کمیته و کیفیت مینوی غذای آنها.
  • مدیریت و ایجاد کمیته حل منازعات محصلین غرض تامین فضای سالم زندگی و تامین نظم و دیسپلین داخلی پوهنتون.