آمریت ارتباط و آگاهی عامه

آمریت ارتباطات و آگاهی عامۀ پوهنتون هرات» به عنوان شاه رگ اصلی اطلاع رسانی، همکاری با رسانه‌ها، آگاهی دهی،پاسخگویی و نشر خبر و گزارش در پوهنتون هرات، در تشکیل سال 1391 در بست 3، بخشی از مجموعۀ بزرگ معاونیت مالی و اداری پوهنتون هرات، مشخص گردیده است که مدیریت‌های عمومی مجله و هفته­نامه و مدیریت عمومی جمع آوری اطلاعات را در زیر مجموعۀ خود دارد. هدف از تشکیل این آمریت در چوکات پوهنتون هرات ترتیب پلا‌ن‌های کاری، کنترول از امور نشراتی در سطح پوهنتون و پوهنحئی‌های آن و تأمین ارتباطاتبهینه و مناسب با رسانه‌ها غرض انعکاس فعالیت‌های علمی و اداری مربوط به پوهنتون میباشد.

آمریت ارتباطات و آگاهی عامه ، جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وظایف خود را به شرح زیر انجام میدهد:

1- نظارت از تدویر محافل، مجالس، کنفرانس‌های مطبوعاتی در سطح پوهنتون؛

2- ترتیب و تنظیم کنفرانس‌ها، سیمینارها، کارگاه‌های آموزشی از دستآوردها و فعالیت‌های پوهنتون هرات؛

3- تأمین ارتباطات مسؤولان پوهنتون با رسانه‌های صوتی، تصویری و خبری جهت پخش و نشر اخبار، اطلاعیه‌ها، ملاقات اعضای رهبری پوهنتون، ورکشاپ‌ها، مصاحبه‌های اختصاصی؛

4- تأمین روابط کاری با تمامی رسانه‌ها جهت پخش و نشر گزارش‌ها؛

5- اقدام در جهت پخش و نشر گزارشها، کنفرانسهای مطبوعاتی از طریق وسایل اطلاعات جمعی؛

6- مدیریت و به روز سازی صفحه رسمی فسبوک؛

7- نظارت از کمیته نشراتی؛

8-آگاهی دهی دانشجویان از اطلاعیه‌ها و بورسیه‌‌ها؛

9- آگاهی دهی به استادان در امور ترفیعات، تقرر و انفکاک؛

10- اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه است که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف ریاست پوهنتون به این آمریت سپرده میشود.

فعالیت‌هایی که از طریق این آمریت تا به حال صورت گرفته، توانسته است هویت ملی و بین المللی پوهنتون هرات را در اذهان عامه تثبیت نماید.  این آمریت همیشه فعالیت‌های انجام شدۀ پوهنتون هرات را با نشر گزارش‌ها و اخبار به موقع از طریق رسانه‌های مختلف به اطلاع عامه رسانیده است.

معرفی فصلنامه اندیشه پوهنتون هرات

با توجه به رشد سریع پوهنتون هرات و دسترسی استادان به منابع و امکانات عظیم علمی و همچنان در پیوست با ظرفیت سازی‌های علمی طی سالیان گذشته و اکنون و با توجه و پشت کار مسؤولین بخش‌های مربوطه در آمریت ارتباطات و آگاهی عامه، جمع آوری مقالات علمی استادان به سر عت روی دست گرفته شده است، در فصلنامۀ اندیشه به نشر میرسد. انتشار مجلۀ علمی- پژوهشی پوهنتون هرات یکی از سمبول‌های حیات و حرکت این کانون علمی است. انتشار مجلۀ اندیشه در تابستان سال 1381 آغاز شد و تاپایان سال 1391، 40 شماره چاپ و نشر گردید  و از آغاز سال 1392 به تأسی  از منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در دو بخش فصلنامه علوم طبیعی و فصلنامه علوم اجتماعی اندیشه  اختصاص و عملاً نشر و چاپ می‌گردد که تا حال فصلنامه های علوم طبیعی و علوم اجتماعی مرتب به نشر رسیده، کیفیت چاپ و محتوای علمی آن مورد توجه بوده است. نشر بیش از یکصد و پنجاه مقالۀ علمی – تحقیقی در ده فصل گذشته گواهی بر مدعای علمی استادان پوهنتون هرات است.

اندیشه به عنوان یک مرجع بسیار مهم علمی و با انتشار مقاله های علمی استادان و پژوهشگران پوهنتون هرات و دیگر نهادهای علمی توانسته است، مورد استفادۀ علمی اکثر محققان کشور قرار گیرد. قابل یادآوریست که شماره گان مختلف و مسلسل فصلنامۀ اندیشه مداوم به مراکز علمی و پوهنتون‌های کشور گسیل گردیده، سپاسنامه های مراکز علمی کشور را نیز کسب کرده است.دیده میشود  که محصلان پوهنتون هرات با درک محتوای علمی و پژوهشی این فصلنامه های علمی - تحقیقی، مشتاقانه به مطالعۀ آن میپردازند و از آن به عنوان بهترین مرجع برای تحقیقات پایان نامه های خویش  در رشته های مختلف استفاده به عمل میآورند.

با وجودی که تا هنوز برای  فصلنامه تشکیل و بودجۀ خاصی از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی در نظر گرفته نشده است؛ اما این فصلنامه توانسته است فعالیت‌های نشراتی خود را همچنان ادامه دهد و مصدر خدمات ارزندۀ علمی برای دانشجویان و دانش پژوهان گردد.

فصلنامۀ اندیشه میدان وسیعی برای اظهار مهارت‌های نویسنده گی و تحقیقی کادر علمی پوهنتون هرات میباشد که نتایج تحقیقات علمی شان را ازین طریق شبکه های اجتماعی و وبسایت و به گونه هارد  به اطلاع تشنه گان دانش و خرد گذاشته اند. در صورتی که برای این فصلنامه بودجۀ کافی در نظر گرفته شود میتواند با کیفیت و محتوای علمی  بهترو شماره گان بیشتر چاپ و نشر گردد.

هفته نامه پوهنتون هرات

از آنجایی که اطلاع رسانی به موقع و مستند با معیارهای ژورنالیزم از مهمترین موضوعاتی است که یک سازمان به آن باید توجه نماید، پوهنتون هرات هم در صدد آن شد تا با نشر خبرنامه‌یی (هفته نامه) چنین رسالتی را به عهده گیرد. هفته نامۀ پوهنتون هرات  به منزلۀ خبرنامۀ رسمی پوهنتون نقش مهمی را در انعکاس واقعیت‌های موجود در مجموعۀ علمی و اداری پوهنتون ایفاء مینماید. این نشریه با قطع و صحافت جدید به صورت رنگه با در چهار صفحه به چاپ میرسد.

هفته نامۀ پوهنتون هرات شامل موضوعات خبری، گزارشهای تحلیلی، ملاقاتها، کنفرانس‌های علمی و مسایل علمی مربوط به پوهنتون هرات میباشد و به ادارات دولتی، نهادهای جامعۀ مدنی و دیگر مراکز علمی در سطح ولایت هرات و مرکز کشور ارسال و پخش میگردد. هفته نامه به نوبۀ خود با وجود نبود امکانات مالی و تخنیکی لازمه توانسته است خدمات ارزشمندی را در زمینۀ اطلاع رسانی شفاف و دقیق انجام دهد.

صفحه رسمی فسبوک پوهنتون هرات

با آمدن آمر جدید ارتباطات و آگاهی عامه مدیریت صفحه رسمی پوهنتون نیز زیر نظر این آمریت فعالیت های آگاهی دهی خویش را به گونه بی سابقه افزایش داده است. اخبار، اطلاعیه‌ها، دستاوردها و چالش‌ها این سازمان بزرگ اکادمی علمی را به خوبی پوشش داده و همگان را در جریان موضوعات مورد نیاز شان قرار میدهد.