مقرري لایحې او طرزالعملونه

 
   
د کیفیت لوړونې د لوړوالي لایحه د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي
د هرات پوهنتون د تضمین کیفیت څانګي طرزالعمل   د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي    
د علمي خپرونو د بیا څیړنو طرزالعمل  د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي
د اعتبار ورکوني او کیفیت چوکاټ د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي
د زده کړو دکیفیت دڅیړنو طرزالعمل       د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي 
د لوړوزده کړو د تعدیل تقنینې فرمان د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي
د ملکي لوړو زده کړو قانون    د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي 
د تضمین کیفیت لایحه      د ډانلوډکولو لپاره کښیکاږي