( رنگ دستگاه های پرنتر و فوتو کاپی ) وقطعات دستگاه های کامپیوتر, فوتوکاپی و پرنتر و لوازم دفتری ریاست پوهنتون هرات )

hu_admin
""

Publish Date

Closing Date

نمبر قرار داد: MOHE/HU/G-009-010/1400

ریاست پوهنتون هرات از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی {( رنگ باب ( رنگ دستگاه های پرنتر و فوتوکاپی ) و قطعات دستگاه های کامپیوتر, فوتوکاپی و پرنتر ولوازم دفتری ریاست پوهنتون هرات )} بابت سال مالی 1400 اشتراک نموده و نقل چاپ و مهر شده شرطنامه مربوط را به شکل سافت بطور رایگان بدست اورده, آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز دوشنبه 1400/1/16 به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات, طبقه دوم تعمیر ریاست پوهنتون هرات ارائه نمایند, آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر رنگ باب و قطعات مبلغ 360000 افغانی و تضمین لوازم دفتری 237500 افغانی بصورت پول نقد ویا تضمین خط بانکی با اعتبار بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10 قبل از ظهر روز دوشنبه 16 حمل 1400 در دفتر کار مدیریت عمومی تهیه و تدارکات واقع در طبقه دوم تعمیر ریاست پوهنتون هرات دایر میگردد.