معاونیت امور محصلان

معاونیت امور محصلان در دو بخش ذیل فعالیت مینماید
 

آمریت محصلان                              

آمریت انسجام خدمات محصلان                      

   جهت معلومات بیشتر کلیک نمائید

جهت معلومات بیشتر کلیک نمائید

قوانین و مقررات

 
 1. طرزالعمل اصلاح نام و فارغان موسسات تحصیلات عالی

 2. طرزالعمل امتحانات

 3. طرزالعمل توزیع دیپلوم فارغان

 4. طرزالعمل منفکی ها

 5. لایحه تبدیلی

 6. لایحه تحصیلات دوره ماستری

 7. لایحه سیستم کریدت جدید

 8. لایحه نظم و دیسپلین 

 9. مقرره تحصیلات عالی شبانه

 10. مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس

 11. مقرره لیلیه های موسسات تحصیلی

 12. طرزالعمل محبوسین

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نماید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائبد

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

کتاب رهنما محصلان  
 1. بخش اول کتاب رهنمای محصلان

 2. بخش دوم کتاب رهنمای محصلان

 3. بخش سوم کتاب رهنمای محصلان

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

رهنمود ها و پالیسی ها  
 1. رهنمود استاد رهنما

 2. پالیسی اصول اخلاقی

 3. پالیسی انصاف و عدالت

 4. پالیسی انضباطی محصلان

 5. پروسیژرها

 6. نقش محصل

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید

جهت دانلود کلیک نمائید