دیپارتمنت حقوق جزا

این دیپارتمنت اخیراً در سال 1393 به منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تأسیس گردیده است. جرم و جنایت از پدیده های مخل نظم و آسایش جامعه محسوب میگردد. به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تطبیق ضمانت اجراها بر اعمال جرمی که صورت میگیرد، قانونگذار قواعدی را وضع نموده است. این رشته حقوق؛ جرایم و مجازات ها را در سطح ملی و بین المللی به محصلان حقوق میشناساند و محصلان با کسب این مهارت ها امکان انجام کار مسلکی در نهاد های چون حَارنوالی، محاکم، وکالت دفاع و سایر بخشهای مربوطه را کسب مینماید. این دیپارتمنت دارای (5) عضو کادر علمی میباشد.

  1. اهداف علمی
  1. انکشاف کریکلم و معیاری ساختن نصاب درسی جهت پاسخدهي به نيازهاي آموزشي و خواسته های متقاضیان رشته حقوق جزا و علوم جنائی.
  2. بهبود کيفيت تدریس و تحقیق با سهم گیری فعال استادان و محصلین در پروسه تولید دانش حقوقی و مسلکی با در نظر داشت نیاز های جامعه افغانستان.
  3. افزايش دسترسي به عدالت .
  4. مشارکت در سيستم اعتبار دهي و تضمین کيفيت در راستاي حصول اطمينان از کيفيت تحصیلی -تحقیقی و مفیدیت برنامه های مربوطه دیپاتمنت حقوق جزا و علوم جنائی.
  5. فراهم آوری زمینه های تحقیقات علمی- حقوقی جهت پيشرفت دانش و کاربردی ساختن مباحث حقوقی.
  6. اجرای لایحه و سيستم کريدت.
  7. همکاری در راستای تامین و تحقق فرهنگ حاکمیت قانون و ارایه مشوره های لازمه و عملی به نهاد های مربوطه قضایی و حقوقی.
  8. ايجاد يک فضاي اکادميک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک هاي شايع و پذيرفته شده باشند.
  9. تربيه محصلان به مثابهء شهروندان روشن فکر، مسئول و منتقد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل.