دیپارتمنت حقوق جزا

این دیپارتمنت اخیراً در سال 1393 به منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تأسیس گردیده است. جرم و جنایت از پدیده های مخل نظم و آسایش جامعه محسوب میگردد. به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تطبیق ضمانت اجراها بر اعمال جرمی که صورت میگیرد، قانونگذار قواعدی را وضع نموده است. این رشته حقوق؛ جرایم و مجازات ها را در سطح ملی و بین المللی به محصلان حقوق میشناساند و محصلان با کسب این مهارت ها امکان انجام کار مسلکی در نهاد های چون حَارنوالی، محاکم، وکالت دفاع و سایر بخشهای مربوطه را کسب مینماید. این دیپارتمنت دارای (5) عضو کادر علمی میباشد.

 1. اهداف علمی
 1. انکشاف کریکلم و معیاری ساختن نصاب درسی جهت پاسخدهي به نيازهاي آموزشي و خواسته های متقاضیان رشته حقوق جزا و علوم جنائی.
 2. بهبود کيفيت تدریس و تحقیق با سهم گیری فعال استادان و محصلین در پروسه تولید دانش حقوقی و مسلکی با در نظر داشت نیاز های جامعه افغانستان.
 3. افزايش دسترسي به عدالت .
 4. مشارکت در سيستم اعتبار دهي و تضمین کيفيت در راستاي حصول اطمينان از کيفيت تحصیلی -تحقیقی و مفیدیت برنامه های مربوطه دیپاتمنت حقوق جزا و علوم جنائی.
 5. فراهم آوری زمینه های تحقیقات علمی- حقوقی جهت پيشرفت دانش و کاربردی ساختن مباحث حقوقی.
 6. اجرای لایحه و سيستم کريدت.
 7. همکاری در راستای تامین و تحقق فرهنگ حاکمیت قانون و ارایه مشوره های لازمه و عملی به نهاد های مربوطه قضایی و حقوقی.
 8. ايجاد يک فضاي اکادميک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک هاي شايع و پذيرفته شده باشند.
 9. تربيه محصلان به مثابهء شهروندان روشن فکر، مسئول و منتقد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل.
 10. اعضای دیپارتمنت

شماره

شهرت

رتبه علمی

سمت

تحصیلات

1

انار گل منصوری

پوهنیار

آمر دیپارتمنت حقوق جزا

ماستر

2

هما ولیزاده

پوهیالی

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

درحال گذراندن دوره ماستری

3

نصیر احمد صالحی

پوهیالی

عضو دیپارتنمت حقوق جزا

لیسانس

4

راضیه طبیب زاده

پوهیالی

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

لیسانس

5

طوبا جامی الاحمدی

پوهیالی

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

لیسانس

 
 1. کریکلم درسی
 2. درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت حقوق جزا قرار شرح ذیل میباشد:

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

حقوق جزای عمومی

اساسی

4

2

حقوق جزای اختصاصی

تخصصی

4

3

کریمنولوژی

تخصصی

4

4

کریمنالیستیک

تخصصی

2

5

تحلیل قانون جزا

تخصصی

1

6

جزا شناسی

تخصصی

2

7

حقوق جزای بین الملل

تخصصی

4

8

اصول محاکمات جزای

تخصصی

4

9

طب عدلی

تخصصی

2

10

کلینیک حقوقی

تخصصی

2

مجموع  کریدت ها

29