آمریت استادان و بانک معلوماتی

این آمریت مطابق به لايحۀ وظايف دربخشهاي تعیین شده ذیل وظایف محولۀ خویش را انجام ميدهد.

تقرر و ترفيعات علمي استادان، تثبيت رتبه علمي، ارقام و احصائيه استادان، بورسيه هاي كوتاه مدت و دراز مدت (دكتورا و ماستري)، ارسال فهرست مطالب استادان، ترتيب و تنظيم دوسيه هاي كادري، سازماندهي جلسات كميتۀ تقرر و انفكاك و كميتۀ ترفيعات علمي، ارسال فيصله هاي كميته ها به مراجع ذيربط، ارسال اسناد منفكي استادان از شمول در كادر علمي به رياست انسجام امور اكادميك، ترتيب و تنظيم شهرت استادان  و ارایه معلومات  به مقامات ذيصلاح، حفظ و نگهداشت اسناد مربوط به استادان، تنظیم تشکیل اعضای کادر علمی  و ارسال و مرسل مکتوبها به  بخش های معينه و ....

 این آمریت دارای دو مدیریت عمومی بوده که زیر مجموعه آن میباشد:

1- کارشناس ترفیعات علمی استادان جهت پیشبرد امور کارهای ترفیعات علمی استادان وسایر موارد مربوط به استادان

2- مدیریت عمومی انکشاف مسلکی استادان و تضمین کیفیت میباشد که تنظیم کارهای ورکشاپها و سیمینارهای استادان، تنظیم بورسیه ها و سایر کارهای علمی اکادمیک پوهنځی ها را به عهده دارد.

این آمریت پلان دارد تا ترتیب و تنظیم آرشیف استادان را به شکل معیاری به انجام رسانده و دیتابیس معلوماتی و جامع را برای استادان به انجام رساند تا از یک طرف تشکیل استادان در پوهنحئی ها مربوطه معیاری و بست های خالی پر گردد.

پوهنتون هرات دارای شانزده پوهنځی  و هفتاد دیپارتمنت در رشته های مختلف میباشد. در سال 1398 ، 439 تن استاد  شامل كادر علمي بوده  که از آن جمله 32 دوکتور، 227 ماستر و 180 تن لیسانس که  از لحاظ رتبه علمی نیز شامل  9 پوهاند، 6 پوهنوال، 39 پوهندوي، 84 پوهنمل، 203 پوهنيار،  23 نامزد پوهنیار و 75 پوهيالي میباشند .

ترفیعات                     جهت در یافت فورم های مربوطه کلیک نمائید

تقرر و انفکاک           جهت دانلود فورم و اسناد مربوطه کلیک نمائید

بورسیه ها                 جهت دانلود فورمهای مربوطه کلیک نمائید

شورای علمی            چهت دانلود طرز العمل شورای علمی کلیک نمائید