پلان استراتیژیک

رسالت

     پوهنځی  علوم وترنری متعهد به انکشاف صحت و آسایش حیوانات و انسانها از طریق تحصیلات عالی، تحقیق، کار های مسلکی وارائه خدمات به جامعه هرات و کشور می باشد.

چشم انداز

ارتقای سطح آموزشی از لحاظ کیفی و کمی مطابق به استاندارد های بین المللی با در نظر گرفتن نیاز های جامعه برای انکشاف صحت، تولید، آسایش حیوانات، حفظ صحت عامه و توسعه خدمات وترنری به سطح ولایت هرات و کشور با یک شعار "ثروت حیوانی، ثروت ملی". ترویج فرهنگ صحت واحد و ایجاد زمینه تحقیقات به شکل هماهنگ در قسمت طب حیوانی و انسانی.

ارزش ها و اصول حاکم

    این پوهنځی سعی می ورزد هر قدمی که بر می دارد از جمله تعمیم و ترویج دانش جدید و اکتشافات همزمان از لحاظ اجتماعی و اصول فنی در مطابقت باشد که از این طریق این پوهنځی در انکشاف منابع انسانی عالی و تکنالوژی جدید و پخش آنها برای خدمت به مالداری و جامعه مالداران ولایت هرات و دیگر مناطق کشور نهایت  تلاش می نماید.

 1. تخصص گرائی و شایسته سالاری.
 2. تعهد و مسئولیت پذیری.
 3. ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی.
 4. توجه به کیفیت در همه ابعاد و فعالیت های این  پوهنځی  .
 5. تاکید بر روحیه همکاری و کار گروپی.
 6. تاکید بر احترام متقابل در تمام سطوح.

اهداف

 1. فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی مسلکی در بخش های مختلف علوم وترنری و مالداری برای محصلان.
 2. تربیه نسل متخصص از لحاظ علمی و عملی (مانند بلند بردن سطح آگاهی آنها در مورد چگونگی وقایه، کنترول، تشخیص و تداوی امراض حیوانی).
 3. فراهم آوری تسهیلات برای پیشرفت فراگیری و پیشبرد تحقیق در علوم وترنری و مالداری.
 4. آموزش، توسعه و ترویج این چنین علوم اختصاصی و انتقال تکنالوژی به دهاقین نیازمند در همکاری با ریاست زراعت ولایت هرات و ولایات همجوار.
 5. کمک برای ایجاد سیستم خدمات وترنری استندرد در سطح کشور.
 6. انکشاف صحت، تولید و آسایش حیوانات جهت حفظ صحت عامه
 7. کمک به جلوگیری از امراض و ارزیابی فکتور های خطر ساز جهت انکشاف مصئونیت غذائی، Biosecurity، Vaccinology and Therapeutic/Antimicrobial use
 8. بلند بردن سطح تولیدات و آسایش حیوانات.
 9. حفظ و ارتقا جایگاه اجتماعی  پوهنځی  .

نقاط ضعف

 • در زمینه تحصیلی
  • عدم موجودیت تحصیلات در سطوح بالاتر
  • عدم موجودیت لابراتوار ها در زمینه انجام دادن کار های عملی مرتبط با مضامین مربوطه مختلف این  پوهنځی 
  • فقدان رشته ها و دیپارتمنت های جدید تحصیلی
  • معرفی بیش از حد محصلان در مقطع تحصیلی لیسانس
  • عدم توجه برخی از اعضای هیأت علمی به ارتقاء توانمندی های علمی خود
  • نداشتن فارم حیوانی جهت فراگیری بهتر بخش عملی مضامین
  • نداشتن مرکز اصلاح نسل و القاح مصنوعی حیوانات
  • ناکافی بودن فضای فیزیکی مورد نیاز برای ارائه خدمات تحصیلی
  • عدم موجودیت امکانات مناسب در ارائه خدمات تحصیلی
  • عدم تناسب تعداد محصلین و اساتید
 • در زمینه تحقیق
  • کمبود کتب جدید النشر و تخصصی مورد نیاز و ضعف کتابخانه در ارائه منابع تحقیقاتی
  • عدم موجودیت مجله علمی و تحقیقی در  پوهنځی   و دیپارتمنت ها
  • تمرکز بیش از حد بر تدریس نسبت به تحقیق و کمبود دیپارتمنت های تحقیقی در  پوهنځی 
  • عدم موجودیت لابراتوار های مجهز جهت انجام دادن پروسه های تحقیقی
  • نداشتن حیوانات تجربوی و زمینه کار بالای حیوانات تجربوی
  • نبود تشکیل غرض فعال نگه داشتن کتابخانه و فضای فیزیکی ناکافی برای کتابخانه
  • کمبود دسترسی مناسب به اینترنت به منظور استفاده از منابع باالقوه جدید علمی و تحقیقی
 • در زمینه نقش  پوهنځی در جامعه
  • ناکافی بودن ارتباطات متوقعه  پوهنځی   با جامعه
 • در زمینه مدیریت و منابع بشری
  • کمبود اعضای کدر علمی و پایین بودن رتب علمی اساتید
  • کمبود تجهیزات و اعتبارات
  • ضعف سیستم نظارتی در  پوهنځی   
  • ضعف فرهنگ مباحثه علمی در اعضای کدر علمی و محصلان
  • کمبود شدید فضای فیزیکی تحصیلی و تحقیقی در  پوهنځی 
  • نبود یک پلان استراتژیک و پالیسی مشخص در انکشاف  پوهنځی 
  • عدم وجود شبکه داخلی در درون پوهنتون و بین  پوهنځی   ها (Intranet)

نقاط قوت

 • در زمینه تحصیلی
  • وجود دیپارتمنت های مهم با توجه به نیازهای کادری در کشور 
  • داشتن لابراتوار های مجهز مایکروبیولوژی، پرازیتولوژی و پتالوژی
  • داشتن کلینیک حیوانی
  • وجود کتابخانه نسبتا مجهز در سطح  پوهنځی 
  • موجودیت اطاق کمپیوتر برای محصلان و انترنیت نسبتا خوب برای اساتید
 • در زمینه تحقیقی
  • وجود محصلان علاقمند به مشارکت در کارهای تحقیقی
  • وجود توانایی های باالقوه در انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی کاربردی
  • همکاری با فارم های خصوصی
 • در زمینه نقش  پوهنځی   در جامعه
  • وجود ظرفیت باالقوه برای گسترش همکاری با محیط
 • در زمینه مدیریت و منابع بشری
  • اعضای کادر علمی کاملا جوان و کارآمد
  • بهره مندی نسبی از  انترنت
  • وجود دیدگاه های استراتژیک در  پوهنځی 
  • وجود کمیته های مختلفه در سطح  پوهنځی 
  • موجودیت روحیه همکاری و احترام متقابل بین اساتید و کارمندان این  پوهنځی 

فرصت ها

 • در زمینه تحصیلی
  • وجود سیستم اصلاحات اداری در موسسات دولتی
  • افزایش رجحان و تمایل نهاد ها و شرکت های خصوصی (تولیدی و خدماتی) به استخدام افراد تحصیل کرده و مسلکی
  • علاقه مندی به تحصیلات عالی در فرهنگ اجتماع
  • موجودیت بورس های تحصیلی
 • در زمینه تحقیقی
  • احساس نیاز جهت انجام تحقیقات گسترده در قسمت امراض مشترک بین انسان و حیوان
  • احساس نیاز جهت انجام تحقیقات گسترده در قسمت تعین کیفیت مواد غذائی با منشا حیوانی که مورد مصرف انسان ها قرار می گیرند و همچنان انجام تحقیقات جهت دانستن بقایای دوائی در مواد غذایی و تعین اثرات بد آنها روی جامعه انسانی و کوشش جهت جلوگیری از استفاده چنین موارد.
 • در زمینه نقش  پوهنځی   در جامعه
  • وجود زمینه های همکاری های علمی با پوهنتون های داخلی و خارجی
  • موقعیت استراتژیک ولایت هرات
 • در زمینه مدیریت و منابع بشری
  • انکشاف امکانات و زیرساخت های ارتباطی و معلوماتی
  • وجود زمینه های استفاده از بورسیه های تحصیلی داخلی و خارجی برای استادان غرض تحصیل در سطوح بالاتر

تهدیدها

 • در زمینه تحصیلی
  • عدم تکافوی بودجه وی پوهنتون ها
  • نبود استقلالیت پوهنتونی در زمینه عواید و مخارج
  • پروسیجر پیچیده و طویل طی مراحل تعدیلات و اصلاحات در زمینه طرزالعمل های آکادمیک (خصوصا اصلاح نصاب تحصیلی)
  • وجود سیستم تصمیم گیری متمرکز در نهادهای تحصیلات عالی
  • تاکید تطبیق نصاب تحصیلی مشابه و یکسان در همه  پوهنځی   های وترنری در کشور
  • معرفی تعداد زیاد محصلان به این  پوهنځی   از طریق کانکور
  • معرفی محصلانی که کمتر به این رشته علمی علاقه دارند
  • عدم کمک یا همکاری سازمان های خدمات وترنری و صحت حیوانی با این  پوهنځی   در پروسه تدریس و تحقیق
  • عدم هماهنگی بین سازمانهای صحت انسانی و حیوانی و فرهنگ تشریک مساعی بین این دو رشته علمی
 • در زمینه تحقیقی
  • نبود سهم بودجه وی برای انجام پروژه های تحقیقی در پوهنتون ها
  • عدم وجود روحیه همکاری در میان موسسات (بویژه سکتور خصوصی) برای تکمیل پروژه های تحقیقی
  • عدم تکافوی بودجه وی پوهنتون ها
  • نبود استقلالیت پوهنتونی در زمینه عواید و مخارج
  • عدم کمک یا همکاری سازمان های خدمات وترنری و صحت حیوانی با این  پوهنځی   در پروسه تدریس و تحقیق
  • عدم دسترسی به ژرنال های علمی ملی و بین المللی و نتایج تحقیقات علمی در دنیا
 • در زمینه نقش  پوهنځی   در جامعه
  • فقدان توجه لازم به منزلت و جایگاه پوهنتون ها
  • نداشتن سهم در توسعه و ترویج علوم و تکنالوژی مربوط به علوم وترنری و مالداری برای دهاقین
 • در زمینه مدیریت و منابع بشری
  • سوء استفاده از جریان های سیاسی از پوهنتون
  • وابستگی کامل  پوهنځی   و پوهنتون به بورسیه های تحصیلی خارجی غرض ارتقاء سطح تحصیلی کادر علمی
  • کمبود پروگرام های آموزشی و ارتقاء ظرفیت برای کادر اداری  پوهنځی 
  • نبود یک سیستم دیتابیس منسجم و منظم در سطح  پوهنځی   و پوهنتون
  • عدم تکافوی بودجه وی پوهنتون ها

نبود استقلالیت پوهنتونی در زمینه عواید و مخارج

جهت دسترسی به فایل مکمل پلان استراتیژک پوهنحی وترنری به لینک ذیل مراجعه نمائید

استراتیژیک پلان