پلان استراتیژیک

دیدگاه

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی  یکی از پوهنحی های برتر حقوق و علوم سیاسی در سطح کشور است،  که با ارائه آموزش های معیاری کدر های مسلکی مسلط به مهارت های علمی و عملی  را تربیه مینماید تادر تعمیم حاکمیت قانون، تقویت مردم سالاری، توسعه و رفاه اجتماعی و  ایجاد اداره سالم مبتنی بر شاخصه های حکومت داری خوب و عاری از هرگونه فساد در سطح کشور مشارکت داشته باشد.

رسالت

ارائه آموزش های نظری و عملی با استفاده مؤثر از روشهای نوین آموزشی منطبق با معیارهای قابل قبول ملی و جهانی در حوزه حقوق و سیاست، تولید دانش حقوقی از طریق تحقیق و نگارش و  کاربردی ساختن دانش حقوقی از طریق تربیه کادر های مسلکی که  در جهت نهادینه شدن عدالت، گسترش حاکمیت قانون، تقویت دموکراسی، حفظ ارزش های حقوق بشری و تعمیم حکومت داری خوب  سهم فعال داشته باشند .

ارزش ها

با در نظرداشت باورمندی ها و اصول حاکم بر جامعه افغانستان، توجه به حفظ منافع علیای کشور، تحکیم وحدت ملی، پایبندی به ارتقأ کمی و کیفی ارائه دانش حقوقی-سیاسی، دستیابی به استندردهای پذیرفته شده بین المللی در محیط دانشگاهی و تعمیم مسئولیت پذیری؛ ارزش های اساسی ذیل را مطمح نظر قرار میدهیم:

 • باورمندی و احترام به ارزش های اسلامی؛
 • تقویت روحیه وحدت ملی، مسئولیت پذیری و تحکیم ثبات سیاسی؛
 • حفظ و نهادینه ساختن اصول اخلاقی وتوجه بهکرامت انسانی
 • تعمیم عدالت و برابري؛
 • تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه؛
 • توجه به تدریس و تحقیق معیاری و احترام به دست آورد های علمی دیگران؛
 • اداره سالم موثر و کارآ.

تحلیل سواتSWOT

برای تحلیل محیط داخلی و خارجی از روش تحلیل SWOT   استفاده صورت گرفته است؛ که بر اساس آن نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های پوهنحی حقوق و علوم سیاسی لیست گردید و برای هر یک از آن رتبه و ضریب در نظر گرفته شد، البته در این تحلیل از اساتید محترم پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ، جمعی از محصلان نخبه استحصال معلومات گردید.  در نهایت وضعیت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی از نتایج تحلیل SWOT یک وضعیت رقابتی تشخیص گردید. این بدان معناست که استراتیژی‌های غالب پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی میبایست به گونه ای باشد که پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی بتواند با  بهره گیری  از نقاط قوت بر تهدید ها فایق آید و اثر آن‌ها را کاهش دهد.

اهداف و مقاصد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به تبعیت از پلان استراتژیک پوهنتون هرات چهار هدف اصلی را در مسیر استراتژیک خویش دنبال میکند، که شامل موارد زیر میباشد:

 • تحقیق و تولیدعلم
 • آموزش و تربیه کدرهای تحصیلی
 • کاربردی سازی علوم
 • بهبود، ارتقاء و انکشاف مدیریت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی