فعالیت ها

پروگرام دوره تحصیل در  پوهنځی   علوم وترنری طوری طرح شده تا فارغان پس از فراگیری آن بتوانند در جلوگیری، کنترول و محوه امراض حیوانی، تأمین تولیدات حیوانی و صحت عامه از آفات و امراض ناشی از حیوانات و تولیدات آنها نقش فعال و ارزنده ای ایفا کنند. در نهایت برای کسانیکه در این پوهنحئی تحصیل می نمایند زمینه استخدام و اشغال وظیفه و خدمت در دیپارتمنت های وترنری و مالداری وزارت زراعت، و کار کنترول امراض حیوانی در ساحه، فارم ها، استیشن های قرنطین، لابراتوارهای مختلف، مراکز القاح مصنوعی، کلینیک های حیوانی سکتور خصوصی، و فارمهای خصوصی مالداری، کار تفتیش گوشت در کشتارگاه های حیوانی و طیور و همچنان وزارت های که در امور انکشاف اقتصادی سروکار دارند مانند وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت به کار گماشته شوند. و هم در اکادمی علوم افغانستان، لابراتوار صحت عامه، مراکز اولیه صحی وزارت صحت عامه، انیستیتوت ها و  پوهنځی   های زراعت زمینه استخدام به کار بیشتر است. همچنان وظایف وترنران در صحت عامه به شرح ذیل می باشد:

تولید، پروسیس، مارکتینگ مواد غذایی مصرفی انسان ها که منشأ حیوانی دارند

مشکلات مربوط به صحت حیوانات و دیگر صنایع حیوانی که شامل از بین بردن بیهوده های حیوانی می شود

تشخیص، ردیابی و کنترول امراض مشترک بین انسان و حیوان

مشاوره های فنی بالای صحت انسان ها که از امراض حیوانی منشأ می گیرند

تحقیق در قسمت شناسایی مواد خطرناک برای انسان که منشأ حیوانی دارند مانند زهریات، توکسین ها و غیره

نظارت بالای حیوانات تجربوی که در لابراتوارهای تحقیقی صحت عامه وجود دارد

مطالعات تطبیقی  و مقایسه یی بالای اپیدیمیولوژی امراض غیر عفونی در حیوان و انسان از اثر محیط

اپیدیمیولوژی و همچنین تبادله مواد تحقیقی فی ما بین

 حفاظت غذا

تولید و کنترول تولیدات بیولوژیکی مانند واکسین، سیروم، انتی سیروم و غیره

ارزیابی و کنترول دواها

تحقیقات در قسمت صحت عامه خصوصا بالای فیزیولوژی تکثیری و باروری